Hof van Cassatie - Arrest van 23 september 2013 (België)

Publicatie datum :
23-09-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130923-4
Rolnummer :
S.12.0130.N

Samenvatting

Uit de samenhang tussen de artikelen 45 en 386, 3° Wetboek van Vennootschapen volgt dat enkel de vennoten de ontbinding om wettige redenen van een coöperatieve vennootschap kunnen vorderen.

Arrest

Nr. S.12.0130.N

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

ARCHITECTEN A, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co-operatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349/N,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 7 februari 2011.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 6 september 2013 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 45 Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding van vennootschappen door één van de vennoten niet gevorderd worden, dan indien daartoe wettige redenen bestaan, zoals wanneer een andere vennoot zijn verplich-tingen niet nakomt, of wanneer een aanhoudende kwaal hem ongeschikt maakt voor de zaken van de vennootschap, of in andere soortgelijke gevallen, waarvan de wettigheid en de ernst aan de beoordeling van de rechters worden overgelaten.

2. Artikel 386, 3°, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat, tenzij bij de statuten anders is bepaald, de ontbinding van de coöperatieve vennootschap, aan-gegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur, in rechte kan gevorderd worden om wettige redenen. Het bepaalt voorts dat de vennootschap daarbuiten maar ontbonden kan worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld en dat de artikelen 39, 5°, en 43 niet van toepassing zijn op de ontbinding van de coöperatieve vennootschap.

3. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat enkel de vennoten de ontbinding om wettige redenen van een coöperatieve vennootschap kunnen vorde-ren.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiser op 166,67 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit raadsheer Koen Mestdagh, als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens en Bart Wylleman, en in openbare rechtszit-ting van 23 september 2013 uitgesproken door raadsheer Koen Mestdagh, in aan-wezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman A. Lievens

P. Hoet G. Jocqué K. Mestdagh