Hof van Cassatie - Arrest van 24 april 2012 (België)

Publicatie datum :
24-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120424-1
Rolnummer :
P.11.1790.N

Samenvatting

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld bij een ter post aangetekende brief van de veroordeelde partij, gericht aan de griffie van het gerecht dat de bestreden beslissing heeft gewezen en waaromtrent door de griffier een akte is opgesteld welke alleen door hem werd getekend (1). (1) Cass. 22 maart 1988, AR nr. 1988, AC 1987-1988, nr. 458.

Arrest

Nr. P.11.1790.N

B. T. V.,

beklaagde,

eiser,

tegen

1. H. G.,

burgerlijke partij,

2. M. D.,

burgerlijke partij,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 september 2011.

De eiser voert in het aangetekend schrijven waarmee hij cassatieberoep instelt, grieven aan in de Engelse taal.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het grievenschrift

1. Het grievenschrift is niet opgesteld in de taal van de rechtspleging en is bijgevolg niet ontvankelijk.

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

2. Artikel 417, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt:

"De verklaring van beroep in cassatie wordt door de veroordeelde partij gedaan op de griffie en door haar en door de griffier getekend; indien hij die de verklaring doet niet kan of niet wil tekenen, maakt de griffier daarvan melding.

Deze verklaring kan in dezelfde vorm gedaan worden door een advocaat."

De eiser heeft bij aangetekende brief van 7 oktober 2011, ontvangen ter griffie van het hof van beroep te Brussel op 12 oktober 2011 alwaar op dezelfde datum ten gevolge daarvan een akte van cassatieberoep werd opgesteld, verklaard cassatieberoep in te stellen tegen het voormelde arrest.

De opgestelde akte werd alleen door de griffier ondertekend.

Het aldus ingestelde cassatieberoep beantwoordt niet aan de bij artikel 417 Wetboek van Strafvordering bepaalde vormvoorschriften, welke substantieel zijn. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 57,12 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 24 april 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.