Hof van Cassatie - Arrest van 24 january 2013 (België)

Publicatie datum :
24-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130124-5
Rolnummer :
C.12.0308.F

Samenvatting

De werkgever uit de openbare sector die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op vergoeding op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek wanneer hij aldus schade lijdt (1). (1) Cass. 2 maart 2012, AR C.10.569.F, AC 2012, nr. 144.

Arrest

Nr. C.12.0308.F

EUROPESE UNIE, Europese Commissie,

Mr. Michèle Gregoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

BELFIUS INSURANCE nv,

Mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 15 maart 2012 na verwijzing ingevolge het arrest van het Hof van 14 juni 2001.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 3 december 2012 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert een middel aan.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

De werkgever uit de openbare sector die, krachtens zijn wettelijke of reglementai-re verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op vergoeding op grond van de artike-len 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek wanneer hij aldus schade lijdt.

Wanneer de Europese Unie, na het dodelijk ongeval van een van haar personeels-leden, krachtens het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschap-pen, ertoe gehouden is een wezenpensioen aan de kinderen of een overlevingspen-sioen aan de weduwe of aan de vorige echtgenote van dat personeelslid uit te ke-ren, vormt de betaling van die pensioenen, die geen tegenprestatie zijn voor de dienstprestaties die zij zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet zou hebben voorgedaan, geen vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Het arrest dat oordeelt "dat in deze zaak niet blijkt dat de betalingen van overle-vings- en wezenpensioenen aan de rechtverkrijgenden [van de getroffene] die werden gedaan krachtens het statuut van de ambtenaren van de Europese Ge-meenschappen, werden verricht als tegenprestatie voor de dienstprestaties van het personeelslid die de Europese Unie heeft moeten derven", maar dat die betalingen "de tegenprestatie overstijgen", verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de Europese Unie niet gerechtigd is de terugbetaling ervan te eisen via een recht-streeks verhaal op grond van de artikelen 1283 Burgerlijk Wetboek en 85bis, § 4, van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, raadsheer Didier Batselé, afdelingsvoorzitter Albert Fet-tweis, de raadsheren Marie-Claire Ernotte en Sabine Geubel, en in openbare te-rechtzitting van 24 januari 2013 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,