Hof van Cassatie - Arrest van 24 juni 2003 (België)

Datum :
24-06-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20030624-19
Rolnummer :
P030564N

Samenvatting

Het cassatieberoep tegen een arrest van een burgerlijke kamer van het hof van beroep kan niet worden ingesteld door een verklaring in de gevangenis overeenkomstig artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken.

Arrest

Selecteer tekst om te onderstrepen of annotaties te maken bij het document
Nr. P.03.0564.N
V.A. J.,
eiser,
tegen
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, met kabinet te Brussel, Waterloolaan 115,
verweerder.
I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 6 maart 2003 zou gewezen zijn door het Hof van Beroep te Gent, burgerlijke kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt geen middel voor.
IV. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat het cassatieberoep tegen een arrest van een burgerlijke kamer van het hof van beroep, niet kan worden ingesteld door een verklaring in de gevangenis overeenkomstig artikel 1 van de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening in verbreking in strafzaken;
Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
Gezegde kosten begroot op de som van vijfenveertig euro tweeëntwintig cent verschuldigd.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door Edward Forrier, afdelingsvoorzitter, en de raadsheren Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne, en uitgesproken in openbare terechtzitting van vierentwintig juni tweeduizend en drie, door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd adjunct-griffier Johan Pafenols.