Hof van Cassatie - Arrest van 24 mei 2013 (België)

Publicatie datum :
24-05-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130524-4
Rolnummer :
C.12.0430.N

Samenvatting

De openbare werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt (1). (1) Cass. 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, AC 2001, nr. 97.

Arrest

Nr. C.12.0430.N

AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woon-plaats kiest,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Werk, met kan-toor te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 36, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 30 juni 2011.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is diegene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

2. De openbare werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt.

3. Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair, verplicht is om zijn personeelslid, naast een loon, ook een rente uit te betalen wegens diens ge-deeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, is de betaling van die rente of van het kapitaal dat daartoe is gevestigd, die niet de tegenprestatie vormt van de arbeids-prestaties die de werkgever zou hebben ontvangen indien het ongeval zich niet had voorgedaan, geen schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

4. De appelrechters, die de vordering van de verweerder strekkende tot beta-ling van het gevestigde rentekapitaal wegens gedeeltelijke blijvende arbeidsonge-schiktheid inwilligen op basis van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de rand van het vernie-tigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 24 mei 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met bijstand van grif-fier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix