Hof van Cassatie - Arrest van 24 oktober 2003 (België)

Datum :
24-10-2003
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20031024-3
Rolnummer :
C010555F

Samenvatting

Wanneer een rechter in de rechtbank van eerste aanleg eerst van het geschil heeft kennisgenomen als rechter in eerste aanleg die uitspraak deed over zijn bevoegdheid en de zaak naar de politierechtbank verwees, leidt dit tot nietigheid van het vonnis dat is gewezen door dezelfde magistraat die nadien over die zaak uitspraak doet als rechter in hoger beroep tegen het door de politierechtbank gewezen vonnis (1). (1) 1 Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., I, 2003, nr. ....

Arrest

Selecteer tekst om te onderstrepen of annotaties te maken bij het document
Nr. C.01.0555.F.-
R. J.,
Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie,
tegen
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET L'AMENAGEMENT DU CENTRE ET DU BORINAGE, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 27 maart 2001 in hoger beroep door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek het vonnis, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt kennisgenomen heeft van de zaak, nietig is ;
Overwegende dat de heer M., rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, als rechter in eerste aanleg die uitspraak deed over zijn bevoegdheid en de zaak naar de Politierechtbank te Nijvel verwees, eerst van het geschil heeft kennisgenomen; dat dezelfde magistraat vervolgens over die zaak uitspraak heeft gedaan als rechter in hoger beroep tegen het door voornoemde politierechtbank gewezen vonnis ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis ;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis ;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over ;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, de raadsheren Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray en Benoît Dejemeppe, en in openbare terechtzitting van vierentwintig oktober tweeduizend en drie uitgesproken door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Marie-Jeanne Massart.
Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Robert Boes en overgeschreven met assistentie van griffier Philippe Van Geem.
De griffier, De afdelingsvoorzitter,