Hof van Cassatie - Arrest van 24 september 2013 (België)

Publicatie datum :
24-09-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130924-5
Rolnummer :
P.13.0928.N

Samenvatting

De in artikel 63, §1, 4°, Wegverkeerswet bepaalde voorwaarde om tot een bloedproef over te gaan, namelijk dat “een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden”, beperkt zich niet tot de gevallen, op limitatieve wijze omschreven in artikel 61ter, §1, 3°, Wegverkeerswet.

Arrest

Nr. P.13.0928.N

J M L D C,,

beklaagde,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brugge van 26 april 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 37bis, § 1, 1°, 38, § 1, 1°, 61ter en 63, § 1, 4°, Wegverkeerswet: de appelrechters veroordelen de eiser op grond van de resultaten van een bloedproef alhoewel er geen speekselanalyse werd uitgevoerd; een bloedproef kan evenwel enkel worden opgelegd indien de speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd omdat de bestuurder weigert ze te ondergaan of omdat er een praktische onmogelijkheid bestaat voldoende speeksel te collecteren; de appelrechters die uit het feit dat er nog geen laboratoria erkend zijn om een speekselanalyse uit te voeren, afleiden dat de speekselanalyse niet kan worden uitgevoerd, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

1. Artikel 61ter, § 1, 3°, Wegverkeerswet legt een tijdelijk rijverbod gedurende twaalf uren vanaf de vaststelling op aan iedere persoon die een voertuig of een rij-dier bestuurde, een bestuurder begeleidde met het oog op scholing of op het punt stond te besturen of een bestuurder te begeleiden met het oog op de scholing, in geval van een weigering omwille van een wettige reden of omwille van een prak-tische onmogelijkheid voldoende speeksel te collecteren, noch een speekseltest noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd en de gestandaardiseerde check-list bedoeld in artikel 61bis, § 2, 1°, een indicatie geeft van tekenen van recent ge-bruik van één van de stoffen bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1°.

Deze bepaling omschrijft aldus op beperkende wijze de gevallen waarin noch een speekseltest, noch een speekselanalyse kon worden uitgevoerd en die aanleiding geven tot een tijdelijk rijverbod.

Artikel 63, § 1, 4°, Wegverkeerswet, zoals vervangen bij artikel 10 van de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer, bepaalt dat de in artikel 59, § 1 bedoelde overheidspersonen de in 1° en 2° van die paragraaf bedoelde personen, een bloedproef laten ondergaan door een daartoe opgevorder-de geneesheer: "(...) 4° indien de speekseltest minstens één van de stoffen detecteert bedoeld in artikel 37bis, § 1, 1° in een gehalte dat gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in de tabel van artikel 61bis, § 2, 2°, en een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden".

Hieruit blijkt dat, enerzijds artikel 61ter, § 1, 3°, Wegverkeerswet op limitatieve wijze de gevallen omschrijft waarin noch een speekseltest, noch een speekselana-lyse kon worden uitgevoerd, daar waar, anderzijds artikel 63, § 1, 4°, Wegver-keerswet dat de appelrechters toepassen, de gevallen niet nader omschrijft waarin, na uitvoering van een speekseltest, geen speekselanalyse kon worden uitgevoerd, zodat de betekenis van de woorden "speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden" die op twee verschillende situaties betrekking hebben, in beide bepalingen niet noodzakelijk dezelfde is.

2. Uit de voorbereidende werken van de voormelde wet van 31 juli 2009 die tot doel heeft de controle op het drugsgebruik in het verkeer op efficiëntere en minder dure wijze te laten verlopen en aldus meer controles mogelijk te maken, blijkt dat artikel 63, § 1, Wegverkeerswet, zoals gewijzigd, niet op limitatieve wijze, maar slechts bij wijze van voorbeeld de gevallen omschrijft waarin geen speekselanalyse kon worden uitgevoerd, namelijk "bijvoorbeeld wegens een wei-gering of in geval van onvoldoende speeksel".

De in artikel 63, § 1, 4°, Wegverkeerswet bepaalde voorwaarde om tot een bloed-proef over te gaan, namelijk dat "een speekselanalyse niet uitgevoerd kan worden", beperkt zich aldus niet tot de gevallen, op limitatieve wijze omschreven in artikel 61ter, § 1, 3°, Wegverkeerswet.

Het feit dat een speekselanalyse niet tot een geldig resultaat kan leiden bij gebrek aan erkende controlelaboratoria, kan worden beschouwd als een onmogelijkheid om een speekselanalyse uit te voeren in de zin van artikel 63, § 1, 4°, Wegver-keerswet.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

3. De appelrechters die vaststellen dat de speekseltest een positief resultaat gaf en vervolgens in die zin oordelen, de bloedproef als bewijsmiddel toelaten en de eiser op basis van het resultaat daarvan schuldig verklaren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 74,31 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Luc Van hoogenbemt, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 24 september 2013 uitgesproken door raadsheer Luc Van hoogenbemt, in aanwezigheid van plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen E. Francis A. Lievens

P. Hoet A. Bloch L. Van hoogenbemt