Hof van Cassatie - Arrest van 25 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
25-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130625-5
Rolnummer :
P.13.0832.N

Samenvatting

Wanneer de geïnterneerde, in conclusie neergelegd voor de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, aanvoert dat hij in niet aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden opgesloten is en verzoekt een plaatsbezoek te willen bevelen teneinde zulks vast te stellen, dan kan de hoge commissie dit verweer slechts afwijzen in zoverre zij de concrete redenen aangeeft waarom zij van oordeel is dat de instelling waar de geïnterneerde verblijft, op dat ogenblik wél aangepast is aan zijn geestestoestand en een plaatsbezoek terzake niet nodig is.

Arrest

Nr. P.13.0832.N

A C,

geïnterneerde,

eiser,

met als raadsman mr. Peter Verpoorten, advocaat bij de balie te Turnhout.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de hoge commissie tot be-scherming van de maatschappij van 28 februari 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Krachtens artikel 19ter Wet Bescherming Maatschappij kan de advocaat van de geïnterneerde cassatieberoep instellen tegen een beslissing van de hoge com-missie tot bescherming van de maatschappij (hierna: de hoge commissie) die de beslissing tot afwijzing van het verzoek tot invrijheidstelling van de geïnterneerde bevestigt of die het verzet van de procureur des Konings tegen de beslissing tot invrijheidstelling van de geïnterneerde gegrond verklaart.

2. Uit die bepaling volgt dat de beslissing tot behoud van de internering in een welbepaalde inrichting die slechts een uitvoeringsmodaliteit van de internering uitmaakt, niet vatbaar is voor cassatieberoep.

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.

Middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM en artikel 149 Grond-wet: de bestreden beslissing geeft niet aan "op grond waarvan zij, niettegenstaan-de een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de ver-enigbaarheid van de opsluitingsomstandigheden van [de eiser] met de artikelen 3 en 5 EVRM, thans besluit dat [de eiser] in aan zijn geestesziekte aangepaste om-standigheden opgesloten is, en waarom thans een plaatsbezoek niet noodzakelijk zou zijn"; aldus beantwoordt zij eisers argumentatie niet.

4. In zijn appelconclusie heeft de eiser aangevoerd dat de instelling waar hij wordt vastgehouden, niet aangepast is aan zijn geestestoestand. Daartoe heeft hij verwezen naar bepaalde arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens waarin, naast hoofdzakelijk algemene beschouwingen over de toestand in de Belgische gevangenissen, terloops ook sprake is van een kort verblijf gedurende enkele maanden in de loop van het jaar 2009 in de instelling waarin de eiser thans opgenomen is.

5. De hoge commissie oordeelt, met overname van de redenen van de beroepen beslissing, "dat de plaatsing in instelling voor sociaal verweer, afdeling beveiligde zorg voor geïnterneerden met een verstandelijke handicap ‘de Haven' te Merksplas behouden blijft. In afwachting van opname in een geschiktere gespecialiseerde setting heeft ‘de Haven' de beste omkadering die [de eiser] kan geboden worden. De naam De Haven staat zowel symbool voor een veilige plaats om te vertoeven als voor een plaats waar men na het aankomen ook terug kan vertrekken; een plaats met perspectief op de toekomst. De doelstelling is om verzorging en rust aan te bieden aan kwetsbare bewoners in een veilige omgeving en tevens een perspectief te bieden op persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling. Kortom, een toekomstperspectief. Voor de dagelijkse werking werken de FOD Justitie en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) samen. In dit aangepast leefklimaat wordt enerzijds rekening gehouden met de mogelijkheden en behoeften van de doelgroep en anderzijds met de veiligheidsproblematiek. Drie actoren zijn hierbij betrokken: de penitentiaire personeelsleden, de zorgequipe van de penitentiaire inrichting van Merksplas die in basiszorg voorziet en de gespecialiseerde hulpverleners van het dienstverleningscentrum Zwart Goor, die gespecialiseerde deskundigheid inbrengen ten aanzien van mensen met een verstandelijke handicap en bijkomende gedragsproblemen. De strafinrichting te Merksplas is toonaangevend inzake de huisvesting en de begeleiding van verstan-delijk gehandicapte geïnterneerden binnen een inrichting voor sociaal verweer. Bovendien is de infrastructuur en werking van ‘De Haven' bij de Commissie vol-doende bekend ingevolge het plaatsbezoek d.d. 29.10.2012".

Zij voegt eraan toe dat de eiser nog steeds opgesloten is in aan zijn geestesziekte aangepaste omstandigheden en er thans geen reden is om een plaatsbezoek te be-velen.

6. Met die redenen geeft de hoge commissie weer waarom zij van oordeel is dat, in tegenstelling tot wat de eiser aanvoert, de instelling op dit ogenblik wel aangepast is aan zijn geestestoestand en dat gelet op een eerder, recent plaatsbe-zoek thans geen nieuw plaatsbezoek nodig is. Aldus beantwoordt zij eisers ver-weer en diens verzoek om een plaatsbezoek te bevelen zonder schending van arti-kel 5 EVRM of miskenning van de motiveringsverplichting.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

F. Adriaensen

E. Francis A. Lievens

F. Van Volsem L. Van hoogenbemt P. Maffei

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 25 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.