Hof van Cassatie - Arrest van 25 maart 2011 (België)

Publicatie datum :
25-03-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110325-8
Rolnummer :
D.10.0010.N

Samenvatting

Art.107, eerste lid, Organieke Wet Notariaat, dat bepaalt dat binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing van de kamer beroep kan worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank, geeft enkel aan wie het beroep kan instellen en het rechtscollege waarbij het beroep moet worden ingesteld, echter niet de wijze waarop dit dient te gebeuren noch tegen wie het beroep moet worden gericht; het vereist dus niet dat de veroordeelde notaris zijn beroep moet betekenen bij gerechtsdeurwaardersexploot hetzij aan de kamer van notarissen, hetzij aan het genootschap van notarissen (1). (1) Zie de (strijdige) concl. van het O.M., ook gepubliceerd wat het eerste onderdeel betreft, waarin immers de door het middel gestelde vraag ruimer gekaderd wordt.

Arrest

Nr. D.10.0010.N

L. M.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

GENOOTSCHAP VAN NOTARISSEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN, openbare instelling, met kantoor te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 10,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout in hoger beroep tegen een beslissing van de kamer van notarissen, van 26 april 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Vierde onderdeel

1. Artikel 107, eerste lid, Organieke Wet Notariaat bepaalt:"Binnen één maand na de kennisgeving kan tegen de beslissing van de kamer van notarissen beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank. Dit rechtsmiddel kan worden aangewend door het betrokken lid, door de syndicus en door de procureur des Konings. Het heeft schorsende werking."

Die wetsbepaling geeft enkel aan wie het beroep kan instellen en het rechtscollege waarbij het beroep moet worden ingesteld, echter niet de wijze waarop dit dient te gebeuren noch tegen wie het beroep moet worden gericht.

Het vereist dus niet dat de veroordeelde notaris zijn beroep moet betekenen bij gerechtsdeurwaardersexploot hetzij aan de kamer van notarissen, hetzij aan het genootschap van notarissen.

2. De eiser heeft tegen de beroepen beslissing van de kamer van notarissen van de provincie Antwerpen beroep ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout door een dagvaarding te betekenen aan het genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen.

Het bestreden vonnis oordeelt dat het beroep tijdig en voor de bevoegde rechtbank werd ingesteld. Het verklaart niettemin dit beroep niet ontvankelijk, omdat de beroepsakte niet werd betekend aan de kamer van notarissen die de beroepen beslissing heeft gewezen, maar wel aan het genootschap van notarissen van de provincie Antwerpen.

Door aldus te oordelen schendt de bestreden beslissing artikel 107 Organieke Wet Notariaat.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zitting houdend in hoger beroep.

Bepaalt de kosten op de som van 578,78 euro jegens de eisende partij en op de som van 248,72 euro jegens de verwerende partij.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit eerste voorzitter Ghislain Londers, als voorzitter, afdelings-voorzitter Edward Forrier, en de raadsheren Eric Stassijns, Albert Fettweis en Beatrijs Deconinck, en in openbare rechtszitting van 25 maart 2011 uitgesproken door eerste voorzitter Ghislain Londers, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Philippe Van Geem.