Hof van Cassatie - Arrest van 25 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
25-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130325-3
Rolnummer :
C.12.0334.N

Samenvatting

De uitzichten die aanwezig zijn op het ogenblik dat een eigenaar zijn erf splitst, blijven behouden in het voordeel van het ene deel en ten laste van het andere deel.

Arrest

Nr. C.12.0334.N

ABIP IMMO bvba, met zetel te 9620 Zottegem, Firmin Bogaertstraat 10,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. K.V.,

2. A.M.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweer-ders woonplaats kiezen,

mede inzake van

3. T.V.M.,

4. ABIP nv, met zetel te 9667 Horebeke, Kromstraat 1A,

verweersters, minstens in bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van 29 februari 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 november 2012 verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 688, tweede lid, Burgerlijk Wetboek zijn voortdurende erf-dienstbaarheden die waarvan het gebruik voortdurend is of kan zijn zonder dat daartoe telkens een daad van de mens vereist is: zodanige zijn waterlopen, goten, uitzichten en andere van dien aard.

Krachtens artikel 689, tweede lid, Burgerlijk Wetboek zijn zichtbare erfdienstbaar-heden die waarvan blijkt door uitwendige werken, zoals een deur, een venster, een waterleiding.

Krachtens artikel 692 Burgerlijk Wetboek geldt bestemming door de huisvader als titel ten aanzien van voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden.

Krachtens artikel 693 Burgerlijk Wetboek is bestemming door de huisvader slechts aanwezig wanneer bewezen is dat twee thans van elkaar gescheiden erven aan de-zelfde eigenaar hebben toebehoord en dat deze de zaken gesteld heeft in de toestand waaruit de erfdienstbaarheid voortvloeit.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de uitzichten die aanwezig zijn op het ogenblik dat een eigenaar zijn erf splitst, behouden blijven in het voordeel van het ene deel en ten laste van het andere deel.

Het staat de eigenaar die zijn erf wenst te splitsen vrij de uitzichten te verwijderen voor de splitsing of de verplichting aan te gaan deze na de splitsing te verwijderen of aan de koper van een deel van zijn erf op te leggen deze uitzichten te verwijde-ren.

3. De koper van een deel van het gesplitste erf heeft het recht de bestaande uit-zichten te behouden als de vroegere eigenaar hem niet de verplichting heeft opge-legd ze te verwijderen. De omstandigheid dat de verkoper zich ten overstaan van de koper van het andere deel van het erf ertoe heeft verbonden de uitzichten te verwij-deren doet hieraan geen afbreuk.

4. De appelrechters stellen vast dat de eiseres het pand nr. 10 heeft gekocht bij authentieke akte van 28 februari 2005 met al de actieve en passieve voor- en nade-lige, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden die eraan kunnen kleven.

Het blijkt niet dat de verkoper in deze akte aan de eiseres de verplichting heeft op-gelegd de bestaande uitzichten te verwijderen.

5. De appelrechters konden in de gegeven omstandigheden de eiseres door be-vestiging van het beroepen vonnis niet veroordelen tot het verwijderen en het dichtmaken van de vensters die zich bevinden in de achtergevel van het pand van de eiseres.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit, met bevestiging van het beroepen vonnis, de eiseres veroordeelt tot het verwijderen en dichtmaken van de vensters die zich bevinden in de achtergevel van het pand (...)straat 10 te Z. en toebehorend aan de eiseres en oordeelt over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelte-lijk vernietigde vonnis.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feitenrechter.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samenge-steld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stas-sijns, en de raadsheer Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 25 maart 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advo-caat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols A. Smetryns E. Stassijns

E. Dirix