Hof van Cassatie - Arrest van 25 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
25-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131025-3
Rolnummer :
F.12.0072.F

Samenvatting

De inhouding, die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek, die met toepassing van artikel 76, §1, derde lid, van het btw-wetboek wordt gedaan op het btw-overschot dat aan de belastingplichtige toekomt, is een beslag in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek (1). (1) Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie op de eerste twee onderdelen.

Arrest

Nr. F.12.0072.F

R. D., q.q. curator van het faillissement van Cotubex bvba,

Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 28 september 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 4 oktober 2013 ter griffie een schrifte-lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

(...)

Tweede onderdeel

Luidens artikel 81 Btw-wetboek, in de versie toepasselijk op het geschil, verjaart de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de admini-stratieve geldboeten door verloop van vijf jaren vanaf de dag dat deze vordering ontstaat.

Luidens artikel 83 van dat wetboek wordt de verjaring, zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de administratieve geldboeten, gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en volgende Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2244 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen.

Krachtens artikel 76, § 1, derde lid, Btw-wetboek, zoals het van toepassing is op het geschil, kan de Koning op het btw-overschot dat aan de belastingplichtige toe-komt, voorzien in een inhouding die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 Gerechtelijk Wetboek.

Deze inhouding geldt als een beslag in de zin van artikel 2244 Burgerlijk Wet-boek.

Het onderdeel dat van het tegengestelde uitgaat, faalt naar recht.

De schuldeiser die krachtens artikel 1445 Gerechtelijk Wetboek beslag onder der-den legt op bedragen en effecten die een derde aan zijn schuldenaar verschuldigd is, stuit de verjaring van de schuldvordering van de beslagen schuldenaar op de beslagen derde. Dat beslag stuit tevens de verjaring van de eigen schuldvordering van de beslaglegger op de beslagen schuldenaar te rekenen van de kennisgeving of van de betekening van het beslag aan de beslagen schuldenaar.

Volgens artikel 8¹, § 3, achtste lid, KB nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde gebeuren de kennisgeving van de inhouding bedoeld in het vierde en het vijfde lid en haar aan-zegging aan de belastingplichtige binnen de termijn bepaald in artikel 1457 Ge-rechtelijk Wetboek, bij een ter post aangetekende brief. De afgifte van het stuk ter post geldt als kennisgeving vanaf de daaropvolgende dag.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat de aanzegging van die inhouding aan de be-lastingplichtige, om de verjaring te stuiten, altijd met een deurwaardersexploot moet gebeuren, faalt het naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 25 okto-ber 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Smetryns en overge-schreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,