Hof van Cassatie - Arrest van 26 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
26-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140226-9
Rolnummer :
P.13.1863.F

Samenvatting

Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.

Arrest

Nr. P.13.1863.F

X L.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het motiverend arrest van het hof van assisen van de provincie Luik van 17 oktober 2013.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 januari 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 26 februari 2014 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe ver-slag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Volgens artikel 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering dient het cassatiebe-roep tegen het motiverend arrest samen met het cassatieberoep tegen het veroorde-lend arrest te worden ingesteld.

Met toepassing van artikel 359, eerste lid, van hetzelfde wetboek heeft de veroor-deelde vijftien vrije dagen om cassatieberoep in te stellen, na de dag waarop het veroordelend arrest in zijn aanwezigheid is uitgesproken.

Uit die bepalingen volgt dat het cassatieberoep tegen het motiverend arrest slechts geldig kan worden ingesteld samen met een cassatieberoep tegen het veroordelend arrest. Bij ontstentenis van een regelmatig binnen de voormelde termijn tegen dat arrest ingesteld cassatieberoep, krijgt die beslissing immers kracht van gewijsde en kan dus niet meer worden bestreden door het onderzoek van het cassatieberoep tegen het motiverend arrest.

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met de schuldigverklaring en de mo-tivering ervan. Uit de rechtspleging blijkt niet dat de eiser cassatieberoep heeft in-gesteld tegen het veroordelend arrest zodat die beslissing definitief is geworden.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 26 februari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,