Hof van Cassatie - Arrest van 26 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
26-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120626-9
Rolnummer :
P.12.0074.N

Samenvatting

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval, is een feit dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de verzekeraar voor de andere dan de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst aan de benadeelde persoon kan tegenwerpen (1). (1) Contra: Cass. 24 okt. 2000, AR P.98.1173.N, 2000, nr. 572; Cass. 25 mei 2007, AR C.05.0521.N, AC 2007, nr. 274.

Arrest

Nr. P.12.0074.N

AG INSURANCE nv, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53,

gedwongen tussengekomen partij,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. W. P.,

burgerlijke partij,

2. M. L.,

burgerlijke partij,

3. S. P.,

burgerlijke partij,

4. J. C.,

burgerlijke partij,

5. A. V. D. H.,

burgerlijke partij,

6. W. P.,

burgerlijke partij,

7. A. V. D. H.,

burgerlijke partij,

8. J. G.,

burgerlijke partij,

9. W. G.,

burgerlijke partij,

10. L. C.,

burgerlijke partij,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de verweerders woonplaats kiezen,

11. VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS, met zetel te 2800 Mechelen, Hoogstratenplein 1,

burgerlijke partij,

12. E. P.,

burgerlijke partij,

13. T. C.,

burgerlijke partij,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Mechelen van 23 november 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1. Krachtens artikel 87, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst kan, voor de andere dan de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen, de verze-keraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst aan de benadeelde persoon tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat.

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval, is een feit dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de verzekeraar het hierop gesteunde verweer aan de benadeelde kan tegenwerpen.

2. De appelrechters oordelen dat:

- de verzekerde van de eiseres het ongeval waarbij J. P. om het leven kwam, heeft veroorzaakt door met haar fiets plots linksaf te slaan;

- het alcoholgehalte van de verzekerde van de eiseres op het ogenblik van het ongeval 3,66 gram per liter bedroeg;

- voor de onopzettelijke doodslag, sturen in staat van alcoholintoxicatie en sturen in staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand één straf dient opge-legd aan de verzekerde van de eiseres;

- de staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap geen feit is dat aan het ongeval voorafgaat.

3. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres het verweer gesteund op de staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap van haar verzekerde niet kan tegenwerpen aan de verweerders en haar veroordeelt tot vergoeding van de schade van de verweerders, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering van de verweerders tegen de eiseres.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de verweerders tot de kosten van het cassatieberoep.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Antwerpen.

Bepaalt de kosten op 226,91 euro waarvan 196,91 euro verschuldigd is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechts-zitting van 26 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van afge-vaardigd griffier Véronique Kosynsky.