Hof van Cassatie - Arrest van 27 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
27-02-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130227-2
Rolnummer :
P.12.1656.F

Samenvatting

Een cheque is een handelsgeschrift dat het vermoeden van betrouwbaarheid geniet waardoor hij in de categorie van de beschermde geschriften valt, omdat de persoon die hem ontvangt de erop voorkomende vermeldingen niet kan controleren; het feit dat de certifiëring ervan die niet vergezeld is van gegevens op grond waarvan kan worden aangenomen dat de cheque van een bank uitgaat, informatie is die kan worden nagegaan, ontneemt de cheque zijn hoedanigheid van beschermd geschrift niet (1). (1) Zie Cass. 13 dec. 1976, AC 1977, I, 413; T. Afschrift en V.-A. de Brauwere, Manuel de droit pénal financier, Kluwer, 2001, p. 210; J. Spreutels, Fr. Roggen en E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruylant, 2005, p. 227; A. De Nauw, Initiation au droit pénal, Kluwer, 2008, p. 33, nr. 64, en p. 44, nr. 92; A. Weyembergh en L. Kennes, Droit pénal spécial, dl. I., Anthemis, 2011, p. 211, nr. 348.

Arrest

Nr. P.12.1656.F

A. H.,

Mr. Jean-François Dister, advocaat bij de balie te Luik,

tegen

TOTAL BELGIUM nv.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 12 september 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvor-dering

Middel

Het middel voert aan dat de appelrechters, door de eiser schuldig te verklaren aan valsheid in geschriften, het begrip door de wet beschermd geschrift hebben mis-kend en hun motiveringsplicht hebben verzuimd.

Een cheque is een handelsgeschrift dat het vermoeden van waarachtigheid geniet waardoor hij in de categorie van de beschermde geschriften valt, omdat de per-soon die hem ontvangt de erop voorkomende vermeldingen niet kan controleren. Het feit dat de waarmerking ervan, zonder gegevens op grond waarvan kan wor-den aangenomen dat de cheque van een bank uitgaat, verifieerbare informatie is, ontneemt de cheque zijn hoedanigheid van beschermd geschrift niet.

Het arrest vermeldt dat de verweerster wegens betalingsachterstand van de eiser de betaling had geëist van aardolieleveringen met gecertificeerde cheques te over-handigen aan de leverancier. Het wijst er verder op dat de eiser niet betwist dat hij vijf cheques heeft uitgeschreven met op elk daarvan de eigenhandige vermelding "gewaarborgd voor het bedrag van ..." gevolgd door het bedrag in letters en cij-fers, ofschoon hij nooit naar zijn bank is gegaan voor het beweerde waarborgen van die cheques. Het verduidelijkt voorts dat de leverancier, op het ogenblik van de levering en dus van de overhandiging van de cheques, onmogelijk kan nagaan of de vermeldingen waarheidsgetrouw zijn, aangezien alleen de bank, dus een derde en niet de geadresseerde van de cheques, daartoe in staat is.

Met die overwegingen, die antwoorden op het door de eiser voorgedragen ver-weermiddel, omkleden de appelrechters hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 27 februari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,