Hof van Cassatie - Arrest van 27 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
27-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120627-2
Rolnummer :
P.12.0497.F

Samenvatting

De kamer van inbeschuldigingstelling die kennis neemt van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing waarbij een middel van verjaring is afgewezen, moet nagaan of de strafvordering niet vervallen is door verjaring, nadat zij eventueel aan de feiten van het gerechtelijk onderzoek hun juiste omschrijving heeft gegeven; hoewel dat hoger beroep haar niet het onderzoek van de bezwaren opdraagt, volgt daaruit niet dat zij niet bevoegd zou zijn om de kwalificatie van de feiten te onderzoeken.

Arrest

Nr. P.12.0497.F

M. V.,

Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

L. V.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 maart 2012, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 14 december 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Tweede onderdeel

Als de kamer van inbeschuldigingstelling kennis neemt van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing waarbij een middel van verjaring is afgewezen, moet zij nagaan of de strafvordering niet vervallen is door verjaring, nadat zij eventueel aan de feiten van het gerechtelijk onderzoek hun juiste omschrijving heeft gegeven. Hoewel dat hoger beroep haar niet het onderzoek van de bezwaren opdraagt, volgt daaruit niet dat zij niet bevoegd zou zijn om de kwalificatie van de feiten te onderzoeken.

Het bestreden arrest oordeelt dat het hoger beroep van de eiser de inverdenkinggestelde niet de mogelijkheid biedt het bestaan te betwisten van voldoende aanwijzingen van schuld, die de beschikking had vastgesteld in het licht van de door de raadkamer in aanmerking genomen kwalificatie. De appelrechters die aldus weigeren de herkwalificatie te onderzoeken die tot staving van het middel van verjaring is opgeworpen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 27 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Luc Van hoogenbemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.