Hof van Cassatie - Arrest van 27 maart 2013 (België)

Publicatie datum :
27-03-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130327-2
Rolnummer :
P.13.0256.F

Samenvatting

Het overlijden van de beklaagde vooraleer de beslissing kracht van gewijsde heeft, brengt het verval van de strafvordering mee (1). (1) Zie Cass. 31 jan. 2001, AR P.00.1416.F, AC 2001, nr. 60.

Arrest

Nr. P.13.0256.F

J. B.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 17 januari 2013.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser in Sint-Gillis is overleden op 3 maart 2013.

De strafvordering vervalt door het overlijden van de beklaagde, voor zover de per-soon overlijdt vooraleer de beslissing kracht van gewijsde heeft.

De eiser werd op tegenspraak veroordeeld bij arrest van 21 december 2012, waar-tegen hij op 28 december 2012 verzet heeft aangetekend.

Het bestreden arrest verklaart het verzet niet ontvankelijk aangezien dat rechts-middel alleen openstaat tegen bij verstek gewezen beslissingen.

Daaruit volgt dat de strafrechtelijke veroordeling kracht van gewijsde heeft gekre-gen bij het verstrijken van de termijn om cassatieberoep in te stellen, met name op 8 januari 2013.

Aangezien de eiser nadien is overleden, dus nadat de veroordeling onherroepelijk is geworden, had het overlijden geen gevolgen voor de strafvordering.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 27 maart 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,