Hof van Cassatie - Arrest van 27 mei 2011 (België)

Publicatie datum :
27-05-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110527-6
Rolnummer :
C.11.0400.N

Samenvatting

De omstandigheid dat de rechter gezeteld heeft in een beslissing waarbij aan de verzoeker leefloon en andere toekenningen werden geweigerd heeft niet tot gevolg dat hij dient te worden aangezien als zetelende in dezelfde zaak wanneer hij nadien in een geschil tot terugvordering van de ingevolge definitieve beslissing ten onrechte verkregen toekenningen dient te oordelen.

Arrest

Nr. C.11.0400.N.

In zake:

G. V. M.,

eiser tot wraking,

met als raadslieden mr. Fons Sauter en mr. Jessica Van Der Velden, advocaten bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 66, waar de eiser woonplaats kiest,

In de zaak:

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN ANTWERPEN,

tegen

G. V. M.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De eiser verzoekt bij akte, ondertekend door zijn advocaten, en op 16 mei 2011 ontvangen ter griffie van het arbeidshof te Antwerpen, de wraking van C. V., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, in de volgens het verzoek aldaar hangende zaak A.R. 2010/AA/299 en volgens stempel en antwoord A.R. 2011/AA/296.

De betrokken kamervoorzitter heeft de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld, luidens welke zij weigert zich van de zaak te onthouden.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

1. De eiser stoelt zijn vordering tot wraking op artikel 828, 9°, Gerechtelijk Wetboek volgens hetwelk iedere rechter kan worden gewraakt, indien hij raad heeft gegeven, gepleit of geschreven heeft over het geschil of indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of scheidsrechter.

2. De verzoeker laat na aan te tonen dat de betrokken magistraat reeds vroeger kennis heeft genomen van het in de voormelde zaak bestaande geschil.

De omstandigheid dat de betrokken magistraat gezeteld heeft in een beslissing waarbij aan de verzoeker leefloon en andere toekenningen werd geweigerd, heeft immers niet tot gevolg dat hij dient te worden aangezien als zetelende in dezelfde zaak wanneer hij nadien in een geschil tot terugvordering van de ingevolge definitieve beslissing ten onrechte verkregen toekenningen dient te oordelen.

3. De verzoeker stoelt zijn vordering tot wraking ook op artikel 828, 12°, Gerechtelijk Wetboek en voert aan dat de betrokken magistraat ten aanzien van hem een hoge graad van vijandschap vertoont.

4. De omstandigheid dat de betrokken magistraat in een vroegere procedure tussen de verzoeker en het OCMW van Antwerpen, met toepassing van artikel 462 Wetboek van Strafvordering, stukken uit het toen voorliggende dossier gelicht heeft op grond dat er mogelijk aanwijzingen waren dat deze stukken van verzoeker betreffende zijn medische toestand, zijn beweerde loopbaan in de advocatuur en andere gegevens met valsheid behept waren, betekent niet dat er tussen deze magistraat en de verzoeker een ernstige graad van vijandschap bestaat.

Het verzoek is niet gegrond en moet worden afgewezen.

Dictum,

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking.

Wijst gerechtsdeurwaarder Claude Mollet, wonende te 1040 Etterbeek, Sneessensstraat 13, aan om op verzoek van de griffier het arrest binnen de achtenveertig uren aan de partijen en aan kamervoorzitter C. V. te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker in de kosten, met inbegrip van de kosten van de betekening van dit arrest.

Bepaalt de kosten tot op heden op 0 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Robert Boes, en de raadsheren Eric Dirix, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns, en in openbare rechtszitting van 27 mei 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.