Hof van Cassatie - Arrest van 27 september 2011 (België)

Publicatie datum :
27-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110927-4
Rolnummer :
P.11.1581.N

Samenvatting

Het artikel 1138, 4° Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat, indien er in een vonnis tegenstrijdige beschikkingen staan, er geen herroeping van het gewijsde openstaat maar enkel, tegen de beslissingen in laatste aanleg, voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet, is ook van toepassing in strafzaken (1). (1) Het O.M. concludeerde eveneens tot de vernietiging van het bestreden arrest op grond van een ambtshalve aangevoerd middel, maar dit middel vond volgens het O.M. eerder zijn grondslag in de schending van artikel 17, §4 Wet Europees Aanhoudingsbevel.

Arrest

Nr. P.11.1581.N

P D,

persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd,

eiser,

met als raadsman mr. Mounir Souidi, advocaat bij de balie te Antwerpen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 september 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

- artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek.

1. Artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel kan worden geweigerd indien het is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel, de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde Belgische autoriteiten zich ertoe verbinden de straf of veiligheidsmaatregel overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen.

2. Het arrest legt het Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer, enerzijds, en zegt dat toepassing dient gemaakt van artikel 6, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, anderzijds.

Die beschikkingen zijn tegenstrijdig zodat het arrest artikel 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek schendt.

Middel van de eiser

3. Het middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Bepaalt de kosten op 109,04 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, en Filip Van Volsem, en op de openbare rechtszitting van 27 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.