Hof van Cassatie - Arrest van 28 augustus 2012 (België)

Publicatie datum :
28-08-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120828-1
Rolnummer :
P.12.1454.F

Samenvatting

Bij ontstentenis van enige betwisting vanwege het openbaar ministerie of van de veroordeelde, is de strafuitvoeringsrechtbank niet verplicht de geïndividualseerde bijzondere voorwaarden die zij aan de toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling stelt, bijzonder met redenen te omkleden (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. …

Arrest

Nr. P.12.1454.F

I. PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN,

II. 1. P. M.,

2. L. D.,

3. J.-D. L.,

Mrs. Georges-Henri Beauthier en Marie-Françoise Dubuffet, advocaten bij de balie te Brussel,

III. 1. P. M.,

2. L. D.,

3. J.-D. L.,

IV. 1. J. L.,

2. L. L.,

Mr. Joris Vercraeye, advocaat bij de balie te Antwerpen, en mr. Nele Nieuwdorp, advocaat bij de balie te Brussel,

cassatieberoepen tegen

M. M., zonder gekende woon- of verblijfplaats in België,

Mrs. Thierry Moreau en Clothilde Hoffmann, advocaten bij de balie te Nijvel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen van de procureur des Konings te Bergen en die van J. en L. L. zijn gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Bergen van 31 juli 2012, de cassatieberoepen van P. M., L. D. en J.-D. L. zijn gericht tegen het tussenvonnis van diezelfde rechtbank van 24 juli 2012 en tegen het vermelde von-nis van 31 juli 2012.

De procureur des Konings te Bergen voert in een memorie die aan dit arrest is ge-hecht, drie middelen aan.

De eisers P. M., L. D. en J.-D. L., enerzijds, en J. en L. L., anderzijds, voeren in een memorie drie middelen aan.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 17 augustus 2012 een conclusie neer-gelegd.

Op de rechtszitting van 28 augustus 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Er is geen grond om acht te slaan op het stuk met als opschrift "Verzoek tot vrij-willige tussenkomst" dat door B. F. met de post is toegezonden en op de griffie van het Hof is binnengekomen op 27 augustus 2012, aangezien de wet niet in een dergelijke tussenkomst voorziet in het kader van een cassatieprocedure in strafza-ken.

A. Cassatieberoep van de procureur des Konings te Bergen

Eerste middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet en van artikel 56 Wet Strafuitvoering, verwijt het bestreden vonnis dat het de noodzaak van de ge-individualiseerde bijzondere voorwaarden die de verweerster bij de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn opgelegd, niet met redenen om-kleedt.

Krachtens artikel 56, eerste lid, Wet Strafuitvoering kan de strafuitvoeringsrecht-bank de veroordeelde onderwerpen aan geïndividualiseerde bijzondere voorwaar-den die de mogelijkheid bieden het sociaal reclasseringsplan uit te voeren of te-gemoet te komen aan de in artikel 47, § 1, bedoelde tegenaanwijzingen, dan wel noodzakelijk blijken in het belang van de slachtoffers.

Het middel dat aanvoert dat de rechtbank, bij ontstentenis van enige betwisting vanwege het openbaar ministerie of van de veroordeelde, verplicht zou zijn de ge-individualiseerde bijzondere voorwaarden waarvan zij de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling afhankelijk stelt, bijzonder met redenen te om-kleden, faalt naar recht.

Tweede middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, verwijt het von-nis dat het bevestigt dat de door de slachtoffers gevraagde voorwaarden om geo-grafisch afstand te houden redelijkerwijs waren ingewilligd hoewel de raadsman van sommigen onder hen die voorwaarden niet had bevestigd.

Onder het mom van een motiveringsgebrek betwist het middel de beoordeling van een feitelijk gegeven door de feitenrechter.

Dergelijke betwisting houdt geen verband met artikel 149 Grondwet.

Het middel faalt naar recht.

Derde middel

Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, de verweerster de verplichting op te leggen om op een welbepaald adres in de provincie Namen te verblijven en haar, ander-zijds, te verbieden zich naar de provincies Luik en Limburg te begeven en aldaar te verblijven.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. Cassatieberoepen van P. M., L. D. en J.-D. L., en van J. en L. L.

Artikel 53 Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrechtbank die uit-spraak moet doen over de toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling, de slachtoffers hoort over de bijzondere voorwaarden die in hun belang moeten worden opgelegd.

De eisers zijn in die hoedanigheid door de rechtbank gehoord.

Zoals de wetgever bij de parlementaire voorbereiding van die wet heeft aangege-ven, verlenen het recht van de slachtoffers op informatie en het recht om te wor-den gehoord, hen niet de hoedanigheid van procespartij bij de strafuitvoering.

Krachtens artikel 96, eerste lid, staat tegen de beslissingen van de strafuitvoe-ringsrechtbank over de toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling, cassatieberoep open voor het openbaar ministerie en de veroordeelde.

De eisers hebben niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

De memories van de eisers die geen verband houden met de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser sub I ten laste van de Staat.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, vakantiekamer, te Brussel, door af-delingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Stef-fens, Michel Lemal en Antoine Lievens, en in openbare terechtzitting van 28 augustus 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwe-zigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overgeschre-ven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,