Hof van Cassatie - Arrest van 28 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
28-02-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130228-12
Rolnummer :
C.12.0279.F

Samenvatting

De gefailleerde is partij bij het vonnis van faillietverklaring.

Arrest

Nr. C.12.0279.F

M. A. B.,

Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. COOK & CO bvba,

2. P. M., advocaat, als curator van het faillissement van Mab Holding nv,

Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 13 januari 2012.

Raadheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 14, tweede lid, Faillissementswet van 8 augustus 1997 kan tegen ieder vonnis van faillietverklaring derdenverzet worden gedaan door de belang-hebbenden die daarbij geen partij zijn geweest.

Volgens artikel 1125, eerste en derde lid, Gerechtelijk Wetboek wordt derdenver-zet, met dagvaarding aan alle partijen, gebracht voor de rechter die de bestreden beslissing heeft gewezen en wordt het derdenverzet bij niet-nakoming van de in dat artikel gestelde regels niet toegelaten.

De gefailleerde is partij bij het vonnis van faillietverklaring.

Aangezien de gefailleerde de hoedanigheid heeft om alleen in rechte op te treden wanneer zijn belangen strijdig zijn met die van de boedel, heeft de curator niet de hoedanigheid om hem te vertegenwoordigen in een procedure die betrekking heeft op een rechtsmiddel dat is ingesteld tegen een vonnis van faillietverklaring en moet de gefailleerde persoonlijk bij de zaak betrokken worden.

Bijgevolg is het derdenverzet tegen een vonnis van faillietverklaring, dat niet te-gen de gefailleerde gericht is, niet ontvankelijk.

Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt in zoverre naar recht.

Aangezien de beslissing waarbij de vordering niet-ontvankelijk wordt verklaard voor het overige naar recht wordt verantwoord door de tevergeefs bekritiseerde reden dat het derdenverzet tegen een vonnis van faillietverklaring niet ontvanke-lijk is omdat het niet tegen de gefailleerde is gericht, heeft het onderdeel, dat niet tot cassatie kan leiden, geen belang en is het dus niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 28 februari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadri-pont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Antoine Lievens en over-geschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,