Hof van Cassatie - Arrest van 28 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
28-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140228-2
Rolnummer :
F.12.0185.F

Samenvatting

Artikel 377 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat eraan in de weg dat de rechterlijke beslissing die een geschil betreffende de toepassing van dat wetboek beslecht, bij voorraad uitvoerbaar is (1). (1) Zie andersl. concl. van het O.M. in Pas. 2014, nr. …, betreffende de grondslag van de vernietiging – inzonderheid over de draagwijdte van art. 377 Gerechtelijk Wetboek – maar niet over de noodzakelijkheid ervan.

Arrest

Nr. F.12.0185.F

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

BREF cvba,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 26 juni 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 februari 2014 ter griffie een conclu-sie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

Luidens artikel 377 WIB1992 schorsen de termijnen van verzet, hoger beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorziening in cassatie de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.

Die bepaling staat eraan in de weg dat de gerechtelijke beslissing die een geschil betreffende de toepassing van dat wetboek beslecht, bij voorraad uitvoerbaar is.

Het arrest stelt vast dat "de [litigieuze] inhoudingen werden gedaan op grond van artikel 403 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992", dat de eiser die inhoudingen verrekend heeft op de door de verweerster verschuldigde aanslagen in de vennootschapsbelasting en dat, naar mening van laatstgenoemde, "die in-houdingen ten onrechte zijn gedaan wegens de betwisting van de belastingschuld waarop ze steunen". Het wijst erop dat "het gaat om inhoudingen [van de] op-drachtgever en niet [van de] ontvanger zelf", en leidt daaruit af dat "die inhou-dingen niet werden gedaan door de administratie (zoals inzake btw) maar gegrond zijn op de wet die een inhoudingsplicht heeft ingevoerd waarbij 15 pct. van het bedrag van de factuur (zonder btw) wordt betaald bij elke storting die de op-drachtgever moet doen aan de aannemer die op het ogenblik van de betaling fis-cale schulden heeft".

Uit die vermeldingen, waaruit blijkt dat het aan de beslagrechter voorgelegde ge-schil betrekking had op de toepassing van bepalingen WIB1992, kan het arrest niet afleiden dat de beslissing van die rechter bij voorraad uitvoerbaar is, zonder artikel 377 van dat wetboek te schenden.

Het middel is on zoverre gegrond.

Overige grieven

Het eerste middel hoeft niet nader te worden onderzocht. Het kan immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep van de minister van Financiën, ten verzoeke van de ontvanger van Brussel 4 vennootschappen, niet-ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 28 februari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezig-heid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,