Hof van Cassatie - Arrest van 28 january 2011 (België)

Publicatie datum :
28-01-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110128-5
Rolnummer :
C100032N-C100033N

Samenvatting

Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.10.0032.N

J.O.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. C.C.,

2. D.O.,

verweerders.

II.

Nr. C.10.0033.N

C.C.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. D.O.,

2. J.O.,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 15 september 2009 op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 6 mei 2004.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

In de zaak C.10.0032.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht, een middel aan.

In de zaak C.10.0033.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Voeging

1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen dezelfde beslissing. Zij dienen te worden gevoegd.

Zaak C.10.0033.N

2. Volgens artikel 1110, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, heeft, ingeval cassatie wordt uitgesproken met verwijzing, deze verwijzing plaats naar het gerecht in hoogste feitelijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de bestreden beslissing gewezen heeft.

Aan de rechter die kennisneemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie, komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing.

In beginsel is die verwijzing beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn.

De omvang van de vernietiging is in de regel beperkt tot de draagwijdte van het middel dat ten grondslag ligt aan de vernietiging. Het staat in die stand van de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te beslissen ongeacht de door het Hof gebruikte bewoordingen.

3. Het arrest van het Hof van 6 mei 2004 vernietigt het arrest van het hof van beroep te Gent van 11 oktober 2001 "behoudens in zoverre het oordeelt dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid van de vordering ingevolge de niet-neerlegging van de oprichtingsakte van de vennootschap dient afgewezen".

Uit dit arrest van het Hof blijkt dat het enige gegrond verklaarde middel opkomt tegen het oordeel van het arrest van het hof van beroep omtrent de verjaring. Een middel dat het arrest van het hof van beroep bekritiseerde in verband met de nodig geachte inschrijving in het handelsregister heeft het Hof verworpen.

De gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 11 oktober 2001, strekte zich aldus niet uit tot de beslissing genomen in verband met de niet-ontvankelijkheid wegens gebrek aan inschrijving in het handelsregister, die niet onafscheidbaar was en als zodanig geen gevolg van de beslissing betreffende de verjaring van de vordering.

4. Door de vordering van de eiser ingesteld tegen de eerste verweerder niettemin niet ontvankelijk te verklaren wegens de niet inschrijving van de onregelmatige vof in het handelsregister, overschrijden de appelrechters hun rechtsmacht om kennis te nemen van het geschil tussen partijen binnen de perken waarin dit aan het verwijzingsgerecht werd onderworpen.

Het middel is gegrond.

Zaak C.10.0032.N

5. In zoverre het middel op dezelfde gronden aanvoert dat de appelrechters de omvang van de vernietiging van het arrest van het Hof van 6 mei 2004 miskennen, volgt uit het antwoord op het middel in het cassatieberoep C.10.0033.N, dat het middel gegrond is.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit eerste voorzitter Ghislain Londers, als voorzitter, de afdelingsvoorzitters Edward Forrier en Robert Boes, en de raadsheren Eric Dirix en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 28 januari 2011 uitgesproken door eerste voorzitter Ghislain Londers, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Johan Pafenols.