Hof van Cassatie - Arrest van 28 september 2011 (België)

Publicatie datum :
28-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110921-5
Rolnummer :
G.11.0226.N

Samenvatting

Een voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie zoals bedoeld in artikel 682, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is niet meer nodig, wanneer de verzoeker bij zijn verzoekschrift een omstandig advies over de slaagkansen van een cassatieberoep voegt dat op vraag van diens raadslieden door een advocaat bij het Hof van Cassatie werd verstrekt.

Arrest

P.D. Nr. G.11.0226.N

In zake : F V T,

N D,

Mr. Juan Alleman.

Op 28 september 2011 heb ik, Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie,

Gelet op het verzoekschrift, ter griffie ontvangen op 21 september 2011;

Gelet op de bepalingen van de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de hoogdringendheid;

Gelet op het advies van de heer André Henkes, advocaat-generaal bij het Hof.

Het onvermogen van de verzoekers is bewezen.

Bij hun verzoekschrift voegen de verzoekers een omstandig advies verstrekt op 14 juli 2011 door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, op vraag van de raadslieden van de verzoekers omtrent de slaagkansen van een cassatieberoep. In die omstandigheden is het niet meer nodig vooralsnog een advies te vragen zoals bedoeld in artikel 682, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Het uitgebrachte advies beantwoordt immers aan de bedoeling die de wetgever had bij het verplichtend stellen van een voorafgaand advies van een advocaat bij het Hof van Cassatie.

Uit het voormeld advies blijkt dat de verzoekers cassatieberoep kunnen instellen met een redelijke kans op succes.

Bijgevolg lijkt het voornemen om cassatieberoep in te stellen rechtmatig in de zin van artikel 667 van het Gerechtelijk Wetboek;

BESCHIKT als volgt :

Het voordeel van rechtsbijstand wordt toegestaan.

Worden aangewezen om hun diensten te verlenen :

1. Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

2. Mr. Philippe Schepkens, gerechtsdeurwaarder.

De eerste voorzitter,

Ghislain Londers