Hof van Cassatie - Arrest van 29 april 2013 (België)

Publicatie datum :
29-04-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130429-5
Rolnummer :
S.12.0096.N

Samenvatting

Voor de toepassing van artikel 344 Programmawet (I) van 24 december 2002 dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van sociale en economische criteria; dit betekent dat nagegaan moet worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen werknemer wordt tewerkgesteld sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest

Nr. S.12.0096.N

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

DE SOUFFLEUR bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Nieuwstad 4,

verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen van 9 september 2011.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 5 april 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens de bepalingen van de artikelen 335 en volgende Programmawet (I) van 24 december 2002 kan de werkgever, die aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 342 en 343 van diezelfde wet voldoet, genieten van een tijdelijke doelgroepvermindering van de bijdragen voor sociale zekerheid voor maximaal drie nieuw in dienst genomen werknemers.

Krachtens artikel 344 Programmawet (I) van 24 december 2002,

geniet de in artikel 343 bedoelde werkgever niet van de bepalingen van dit hoofd-stuk indien de nieuw in dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

2. Voor de toepassing van artikel 344 Programmawet (I) van 24 december 2002 dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van sociale en economische criteria. Dit betekent dat nagegaan moet wor-den of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen werknemer wordt tewerkge-steld, sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin, in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn indienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt.

De omstandigheid dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd door een werkgever en vervolgens na een onderbreking van enkele maanden in dienst wordt genomen door een andere werkgever, belet niet dat die werknemer in aanmerking wordt genomen om na te gaan of er een sociale verwevenheid bestaat tussen de entiteiten uitgebaat door de beide werkgevers.

3. De appelrechters die oordelen dat de omstandigheid dat een werknemer met wie de arbeidsrelatie correct werd beëindigd door een werkgever die zijn bedrij-vigheid stopt, na twee maanden door een andere werkgever wordt in dienst geno-men, geen sociale verwevenheid kan tot stand brengen, verantwoorden hun beslis-sing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten rechter over.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof van Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit raadsheer Alain Smetryns, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Antoine Lievens en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 29 april 2013 uitgesproken door raadsheer Alain Smetryns, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van grif-fier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman A. Lievens

G. Jocqué K. Mestdagh

A. Smetryns