Hof van Cassatie - Arrest van 29 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
29-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120229-3
Rolnummer :
P.11.1876.F

Samenvatting

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting waarop de zaak behandeld werd en in beraad genomen, alsook de gewezen beslissing, de namen van dezelfde rechters vermelden, is het bewezen dat zij de zaak hebben behandeld, de beslissing hebben gewezen en ze hebben ondertekend; aangezien de regelmatigheid van de rechtspleging aldus is vastgesteld, blijft het feit dat het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het arrest werd uitgesproken, door een andere magistraat zou getekend zijn, zonder gevolg (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. ……………….

Arrest

Nr. P.11.1876.F

S. T.,

Mrs. Guy San Bartolome Sarrey, advocaat bij de balie te Brussel, en Philippe de Strycker, advocaat bij de balie te Bergen,

tegen

J.-M. T.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 september 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 16 februari 2012 een conclusie neer-gelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 29 februari 2012 heeft raadsheer Françoise Roggen ver-slag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Het middel voert aan dat het arrest onwettig is omdat het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het arrest werd uitgesproken, ondertekend is door een magi-straat die noch aan de beraadslaging heeft deelgenomen, noch de beslissing heeft gewezen.

Het proces-verbaal van de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 2 september 2011, waarop de zaak behandeld werd en in beraad werd geno-men, vermeldt dat het rechtscollege was samengesteld uit raadsheer Lenoir, die optreedt als voorzitter, en de raadsheren Vanreusel en Jérôme. Het is getekend door de raadsheer, die optreedt als voorzitter, en door de griffier.

Het bestreden arrest vermeldt dat het in aanwezigheid van de drie voormelde ma-gistraten werd uitgesproken door de kamer van inbeschuldigingstelling op 30 sep-tember 2011. Het is door hen en door de griffier getekend.

De naam van de raadsheer die optreedt als voorzitter, staat bovenaan het proces-verbaal van de rechtszitting van 30 september 2011, maar de handtekening onder-aan het stuk verschilt van die in het arrest.

Wanneer het proces-verbaal van de rechtszitting waarop de zaak behandeld werd en in beraad werd genomen, alsook de gewezen beslissing, de namen van dezelfde rechters vermelden, is het bewezen dat zij de zaak hebben behandeld, de beslis-sing hebben gewezen en ze hebben ondertekend.

Aangezien de regelmatigheid van de rechtspleging aldus bewezen is, blijft het feit dat het proces-verbaal van de rechtszitting waarop het arrest werd uitgesproken, door een andere magistraat zou getekend zijn, zonder gevolg.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 29 februari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.