Hof van Cassatie - Arrest van 29 january 2013 (België)

Publicatie datum :
29-01-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130129-5
Rolnummer :
P.12.1123.N

Samenvatting

Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre dat arrest uitspraak heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is wel ontvankelijk, in zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs ambtshalve, te onderzoeken of het verwijzingsarrest onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden bevat (1). (1) Cass. 23 jan. 2002, AR P.01.1361.F, AC 2002, nr. 47.

Arrest

Nr. P.12.1123.N

M K,

inverdenkinggestelde,

eiser.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 juni 2012.

De eiser voert geen middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, heeft op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de zaak aan zich getrokken, uitspraak gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren en de eiser naar de correctionele rechtbank verwezen.

2. Die beslissing is geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre tegen die beslissing gericht is het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige

3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 79,86 euro.

F. Adriaensen

A. Lievens P. Hoet

A. Bloch F. Van Volsem P. Maffei

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 29 januari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maf-fei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van grif-fier Frank Adriaensen.