Hof van Cassatie - Arrest van 29 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
29-05-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120529-4
Rolnummer :
P.12.0888.N

Samenvatting

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot wraking, wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het ondertekend werd door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven (1). (1) Cass. 6 feb. 2008, AR P.08.0221.F, AC, 2008, nr. 89.

Arrest

Nr. P.12.0888.N

R L,

verzoeker tot wraking,

met als raadslieden mr. Tim Smet en mr. Els Gauquie, advocaten bij de balie te Antwerpen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het verzoek tot wraking dat aan dit arrest is gehecht, beoogt de wraking van de raadsheren van de vijftiende kamer van het hof van beroep te Antwerpen in het kader van de behandeling van het hoger beroep in zake het dossier TU.60.F1.003742/09 dat onder meer ten laste van de verzoeker hangende is voor dat hof.

Op 11 mei 2012 hebben de raadsheren Buyle en Lutters en op 14 mei 2012 heeft raadsheer Sterkens de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd, waarbij zij weigeren zich van de zaak te onthouden.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 835 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Op straffe van nietigheid wordt de vordering tot wraking ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven."

2. Het verzoekschrift dat neergelegd is op de griffie van het hof van beroep te Antwerpen op 10 mei 2012, is ondertekend door "E. Jacobs (balie Antwerpen)" loco eisers raadsman E. Gauquie.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het verzoekschrift ondertekend werd door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.

Het verzoekschrift is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking.

Wijst gerechtsdeurwaarder Anick De Muelenaere, met kantoor te 1800 Vilvoorde, Stationlei 13, aan om het arrest binnen achtenveertig uren aan de verzoeker te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker tot wraking tot de kosten.

Bepaalt de kosten tot op heden op 0 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer Paul Maffei, als waarnemend voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 29 mei 2012 uitgesproken door waarnemend voorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.