Hof van Cassatie - Arrest van 29 november 2011 (België)

Publicatie datum :
29-11-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111129-5
Rolnummer :
P.11.0934.N

Samenvatting

Met het verbod "elke uitrusting (...) of elk ander middel (...)" bij zich te hebben om de vaststelling van de overtredingen van de Wegverkeerswet en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer te verhinderen of te bemoeilijken, beoogt artikel 62bis Wegverkeerswet een allesomvattend verbod, aangezien die wetsbepaling geen definitie geeft van het begrip "elke uitrusting" en "elk ander middel" zodat die in hun gewone betekenis moeten worden verstaan, dit is als hetgeen gebruikt wordt om een doel te bereiken, hier om de vaststelling van overtredingen van de Wegverkeerswet en de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer te verhinderen of te bemoeilijken; het plooien van een nummerplaat en van de beugel waarop deze is bevestigd opdat zij niet zou kunnen worden gelezen door bevoegde ambtenaren of automatisch werkende toestellen zodat die vaststelling onmogelijk wordt, kan dergelijk middel zijn dat de bestuurder van het voertuig waarop zij is aangebracht, bij zich heeft.

Arrest

Nr. P.11.0934.N

I

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE

eiser,

tegen

S. M. M. D. V.,

beklaagde,

verweerder.

II

S. M. M. D. V.,

beklaagde,

eiser.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 26 april 2011.

De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

De eiser II voert geen middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van onder meer artikel 62bis Wegverkeerswet: het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat het louter manueel omplooien van een nummerplaat geen uitrusting of enig ander middel is als bedoeld bij artikel 62bis Wegverkeerswet waardoor de vaststelling van overtredingen van die wet bemoeilijkt of verhinderd wordt daar die wetsbepaling enkel een externe uitrusting of een extern hulpmiddel beoogt; de vermelde wetsbepaling beoogt niet alleen externe uitrustingen of middelen maar ook elk ander middel, daarin begrepen het manipuleren van de nummerplaat.

Het middel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen: "Schendt artikel 62bis Wegverkeerswet de artikelen 10 en 11 Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat het enkel van toepassing is bij het gebruik van een extern hulpmiddel, doordat het een niet te verantwoorden verschil in behandeling in het leven roept tussen, enerzijds, de bestuurders die een externe uitrusting of extern hulpmiddel gebruiken om aan de gevolgen van een controle door automatisch werkende toestellen te ontsnappen, en, anderzijds, de bestuurders die een kentekenplaat manipuleren en/of plooien, zonder gebruik van een externe uitrusting of een extern hulpmiddel, teneinde eveneens aan de gevolgen van een controle door automatisch werkende toestellen te ontsnappen?"

2. Artikel 62bis Wegverkeerswet bepaalt: "Onverminderd de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving is het verboden elke uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze wet en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen bedoeld in artikel 62 opspoort, bij zich te hebben."

3. Met het verbod "elke uitrusting (...) of elk ander middel (...) " bij zich te hebben om de vaststelling van de overtredingen van de Wegverkeerswet en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer te verhinderen of te bemoeilijken, beoogt artikel 62bis Wegverkeerswet een allesomvattend verbod. Die wetsbepaling geeft immers geen definitie van de begrippen "elke uitrusting" en "elk ander middel" zodat die in hun gewone betekenis moeten worden verstaan, dit is als hetgeen gebruikt wordt om een doel te bereiken, hier om de vaststelling van overtredingen van de Wegverkeerswet en de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer te verhinderen of te bemoeilijken. Het plooien van een nummerplaat en van de beugel waarop deze bevestigd is opdat zij niet zou kunnen worden gelezen door bevoegde ambtenaren of automatisch werkende toestellen zodat die vaststelling onmogelijk wordt, kan dergelijk middel zijn dat de bestuurder van het voertuig waarop zij is aangebracht, bij zich heeft. Het bestreden vonnis dat anders oordeelt, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is in zoverre gegrond.

4. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, hoeft de prejudiciële vraag niet te worden gesteld.

Cassatieberoep van de eiser II

5. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, heeft het cassatieberoep geen voorwerp meer.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Verwerpt het cassatieberoep van de eiser II.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser I ten laste van de Staat.

Veroordeelt de eiser II in de kosten van zijn cassatieberoep.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Oudenaarde, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Bepaalt de kosten in het geheel op 165,99 euro waarvan de eiser I 101,02 euro verschuldigd is en de eiser II 64,97 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 29 november 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.