Hof van Cassatie - Arrest van 3 january 2012 (België)

Publicatie datum :
03-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120103-5
Rolnummer :
P.11.0933.N

Samenvatting

Uit de artikelen 50 en 67, 1°, Rijbewijsbesluit volgt dat het beweerde verlies van rijbewijs degene die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen niet vrijstelt van de verplichting om overeenkomstig artikel 67, 1°, Rijbewijsbesluit het rijbewijs dan wel het als rijbewijs geldend duplicaat te laten toekomen bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, zonder dat het verzuim om een duplicaat aan te vragen hem van die verplichting kan vrijstellen (1). (1) Zie P. ARNOU en M. DE BUSSCHER, Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet, Kluwer Rechtswetenschappen België, nrs. 801 e.v.

Arrest

Nr. P.11.0933.N

E. A. R. M.,

beklaagde,

eiser,

met als raadsman mr. Karim Hermie, advocaat bij de balie te Brugge.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brugge van 6 april 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 29, § 2, en 46 Wegverkeerswet en artikel 67 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (hierna: Rijbewijsbesluit): de eiser, die vervallen was verklaard van het recht om een motorvoertuig te besturen, werd door de griffie verwittigd dat hij zijn rijbewijs moest aanbieden; in een conclusie neergelegd voor de correctionele rechtbank laat hij gelden dat hij hieraan geen gevolg had gegeven omdat hij zijn rijbewijs was verloren; de appelrechters veroordelen hem toch, omdat hij de griffie daarvan niet in kennis stelde, hoewel de wet een dergelijke kennisgeving niet oplegt.

2. Artikel 50 Rijbewijsbesluit bepaalt dat een duplicaat van het rijbewijs wordt afgegeven in geval van verlies of van diefstal van het rijbewijs, dat de betrokkene daartoe een aanvraag kan indienen onder de voorwaarden en modaliteiten die het besluit bepaalt, en dat het rijbewijs waarvoor een duplicaat werd afgegeven niet meer geldig is.

Overeenkomstig artikel 67, 1°, Rijbewijsbesluit is degene die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen, gehouden bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, te laten toekomen, het rijbewijs waarvan hij houder is, wanneer het gaat om verval van het recht tot sturen van een motorvoertuig waarvoor het document is afgegeven.

3. Uit die bepalingen volgt dat het beweerde verlies van rijbewijs degene die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen niet vrijstelt van de verplichting om overeenkomstig artikel 67, 1°, Rijbewijsbesluit het rijbewijs dan wel het als rijbewijs geldend duplicaat te laten toekomen bij de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft uitgesproken, zonder dat het verzuim om een duplicaat aan te vragen hem van die verplichting kan vrijstellen.

4. De appelrechters oordelen: "[De eiser] heeft de griffie op geen enkel ogenblik in kennis gesteld van het feit dat hij niet meer in het bezit was van een rijbewijs, ingevolge van een door hem voorgehouden verlies."

Met die redenen oordelen de appelrechters dat de door de eiser opgeworpen rechtvaardigingsgrond dat hij zijn rijbewijs verloren is, als irrelevant is te verwerpen, en verantwoorden zij eisers schuldigverklaring naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Bepaalt de kosten op 53,99 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 3 januari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.