Hof van Cassatie - Arrest van 3 mei 2013 (België)

Publicatie datum :
03-05-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130503-5
Rolnummer :
C.12.0503.N

Samenvatting

Het perceel dat zelf geen toegang heeft tot de openbare weg is niet ingesloten als het toegang kan nemen tot de openbare weg over het erf van de eigenaar van dat perceel; het is daarbij vereist maar voldoende dat de toegang over het erf van de eigenaar van het perceel dat geen toegang heeft tot de openbare weg, kan ingericht worden zonder overdreven onkosten of ongemakken, hetzij op het perceel waarvoor uitweg wordt gevorderd, hetzij op het erf van dezelfde eigenaar waarover de uitweg kan worden genomen.

Arrest

Nr. C.12.0503.N

1. H.V.,

2. E.I.,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

1. R.F.,

2. E.F.,

3. A.F.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerders woonplaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 31 mei 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Artikel 682, § 1, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar wiens erf inge-sloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.

2. Uit dit artikel volgt dat de eigenaar van een perceel dat zelf geen toegang heeft tot de openbare weg, slechts een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, als zijn perceel is ingesloten.

Het perceel dat zelf geen toegang heeft tot de openbare weg is niet ingesloten als het toegang kan nemen tot de openbare weg over het erf van de eigenaar van dat perceel.

Het is daarbij vereist maar voldoende dat de toegang over het erf van de eigenaar van het perceel dat geen toegang heeft tot de openbare weg, kan ingericht worden zonder overdreven onkosten of ongemakken, hetzij op het perceel waarvoor uit-weg wordt gevorderd, hetzij op het erf van dezelfde eigenaar waarover de uitweg kan worden genomen.

3. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de aanpassingswerken die nodig zijn om de uitweg te realiseren noodzakelijk dienen uitgevoerd te worden op het per-ceel waarvan wordt voorgehouden dat het ingesloten is, faalt het naar recht.

4. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters niet konden oorde-len dat het perceel van de eisers niet ingesloten is omdat zij door de oprichting van een garage op hun erf zelf de ingeslotenheid hebben veroorzaakt, terwijl deze ga-rage op hun erf is opgericht vooraleer de eisers eigenaar zijn geworden van het perceel waarvoor zij uitweg vorderen, komt het op tegen een ten overvloede gege-ven reden.

De beslissing van de appelrechters blijft verantwoord door hun oordeel dat de ei-sers een uitweg kunnen nemen over hun eigen erf door het uitvoeren van een eer-der beperkte en naar redelijkheid aanvaardbare ingreep aan de achterzijde van hun garage.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 588,17 euro en voor de verweerders op 206,95 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 3 mei 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bij-stand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman G. Jocqué

B. Deconinck E. Stassijns E. Dirix