Hof van Cassatie - Arrest van 30 maart 2010 (België)

Publicatie datum :
30-03-2010
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20100330-8
Rolnummer :
P.09.1698.N

Samenvatting

Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij tot opheffing van een dwangsom die dit cassatieberoep tegen de beslissing van de appelrechters, die het beroepen vonnis, waarbij de rechtstreekse dagvaarding ongegrond wordt verklaard, bevestigen, niet heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij (1). (1) Cass., 6 maart 1990, AR 3597, A.C., 1989-90, nr. 410; Cass., 9 juni 2009, AR P.09.0140.N, A.C., 2009, nr. ...

Arrest

Nr. P.09.1698.N

1. A. V. R.,

eiseres tot opheffing van een dwangsom,

2. W. L.,

eiser tot opheffing van een dwangsom,

eisers,

met als raadsman mr. Willem Slosse, advocaat bij de balie Antwerpen,

tegen

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE MECHELEN,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen correctionele kamer, van 21 oktober 2009.

De eisers voeren in een memorie één middel aan.

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de cassatieberoepen van de eisers, rechtstreeks dagende partijen tot opheffing van een hen bij vonnis opgelegde dwangsom, aan de verweerder werden betekend.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

Middel

2. Het middel betreft niet de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen. Het behoeft geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

Bepaalt de kosten op 91,74 euro waarvan 61,74 euro verschuldigd is.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en de raadsheren Jean-Pierre Frère, Geert Jocqué en Filip Van Volsem, en op de openbare rechtszitting van 30 maart 2010 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van afgevaardigd griffier Conny Van de Mergel.