Hof van Cassatie - Arrest van 30 maart 2011 (België)

Publicatie datum :
30-03-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110330-11
Rolnummer :
P.10.1668.F

Samenvatting

De beheersvennootschappen van de auteursrechten zijn bevoegd om in rechte op te treden om de rechten die zij krachtens de statuten beheren te verdedigen; het bewijs van het bestaan van een beheersovereenkomst voor een bepaald werk kan worden geleverd door de bijgewerkte lijst met alle namen van de rechthebbenden die aan een beheersvennootschap bij overeenkomst het beheer van hun rechten hebben toevertrouwd en die elk jaar wordt overgezonden aan de controledienst (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest

Nr. P.10.1668.F

SABAM,

Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

B. K..

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 24 september 2010.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Op 17 maart 2011 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 30 maart 2011 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

In de hoedanigheid van beheersvennootschap in de zin van artikel 65bis Auteurswet 1994, verwijt de eiseres het arrest dat het haar vordering niet ontvankelijk verklaart, omdat zij haar hoedanigheid niet aantoont om een vordering in te stellen.

Artikel 73 van de voormelde wet bepaalt dat de beheersvennootschappen van de auteursrechten bevoegd zijn om in rechte op te treden om de rechten die zij krachtens de statuten beheren te verdedigen.

Met toepassing van artikel 66quater, § 2, van de wet, houden die vennootschappen een bijgewerkte lijst bij met alle namen van de rechthebbenden die hen bij overeenkomst het beheer van hun rechten hebben toevertrouwd. Die lijst wordt elk jaar overgezonden aan de controledienst. Anderzijds kunnen de repertoires worden geraadpleegd door eenieder die van een wettig belang doet blijken.

Daaruit volgt dat ten aanzien van derden het bewijs van het bestaan van een beheersovereenkomst voor een bepaald werk kan worden geleverd door de lijst die de beheersvennootschap moet bijhouden.

Aangezien de appelrechters geen acht slaan op de aan de eiseres toevertrouwde beheersbevoegdheid en de lijst van de door haar beheerde werken, verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering van de eiseres.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare rechtszitting van 30 maart 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,