Hof van Cassatie - Arrest van 30 mei 2011 (België)

Publicatie datum :
30-05-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110530-3
Rolnummer :
C.10.0586.N

Samenvatting

De verenigde kamers van het Hof zijn bevoegd om de ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad van State te beoordelen (1). Impliciete oplossing. (1) Zie Cass. 10 sept. 2009, AR C.08.0365.N, AC, 2009, nr. 488, met de conclusie van het O.M.

Arrest

Nr. C.10.0586.N

J.R. BEANS bvba, met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 218,

eiseres,

tegen

DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN, met zetel te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State van 17 februari 2010, afdeling bestuursrechtspraak.

Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Het openbaar ministerie werpt een middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep op, waarvan overeenkomstig artikel 1097 Gerechtelijk Wetboek aan de eiseres kennis werd gegeven: het cassatieberoep is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

2. Krachtens artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek wordt het cassatieberoep ingesteld door een verzoekschrift dat zowel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend.

Deze vormvereiste is toepasselijk op de cassatieberoepen tegen een arrest van de Raad van State overeenkomstig artikel 1 van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen de arresten van de Raad van State.

3. Het verzoekschrift waarbij de eiseres cassatieberoep instelt is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

Het cassatieberoep is dienvolgens niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof, in verenigde kamers,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten op de som van 325,00 euro jegens de eisende partij.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, verenigde kamers, samengesteld uit eerste voorzitter Ghislain Londers, als voorzitter, voorzitter Christian Storck, de afdelingsvoorzitters Robert Boes en Paul Mathieu, en de raadsheren Eric Dirix, Eric Stassijns, Christine Matray, Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Alain Simon en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 30 mei 2011 uitgesproken door eerste voorzitter Ghislain Londers, in aanwezigheid

van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van hoofdgriffier Chantal Van Der Kelen.