Hof van Cassatie - Arrest van 30 mei 2013 (België)

Publicatie datum :
30-05-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130530-6
Rolnummer :
C.13.0221.F

Samenvatting

Wanneer de openbare orde het vereist, is de procureur des Konings, die op de zittingsbladen of de processen-verbaal van terechtzitting van de vredegerechten van zijn arrondissement de in artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde controle uitoefent, bevoegd om de onttrekking van een zaak aan een vrederechter van dat arrondissement te vorderen (1). (1) Zie Cass. 24 juni 1994, AR nr. C.94.0214.F, AC 1994, nr. 333; Cass. 24 okt. 1997, AR nr. C.97.0307.F, AC 1997, nr. 426; Cass. 24 feb. 1998, AR nr. C.98.0011.F, AC 1999, nr. 112.

Arrest

Nr. C.13.0221.F

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HOEI,

verzoeker tot onttrekking van de zaak aan de vrederechter van het eerste kanton Hoei van de zaak met rolnummer 12/A/1118 met als partijen,

M.-R. G.,

Mr Florence Rulot, advocaat bij de balie te Hoei,

tegen

1. M. W.

2. M.-L. P.,

Mr. Robert Xharde, advocaat bij de balie van Luik,

ten overstaan van

1. Ph. V.

2. M. G.

Mr. Marina Fabbricooti, advocaat bij de balie te Hoei.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede akte die op 6 mei 2013 is neergelegd ter griffie van het Hof vraagt de verzoeker dat de zaak die onder het nummer 12/A/1118 op de algemene rol van het vredegerecht van het eerste kanton Hoei is inngeschreven, met als partijen, enerzijds, mevrouw M.-R.G. tegen de heer M. W. en mevrouw M.-L.P., anderzijds, laatstgenoemden tegen de heer P.V.E. en mevrouw M.G., wegens gewettigde verdenking wordt onttrokken aan de vrederechter van voor-noemd gerecht.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

De verzoeker zet uiteen dat de heer P.V.E., die partij is in de zaak waarvan hij vordert dat zij aan de rechter wordt onttrokken, plaatsvervangend rechter is in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei en dat, zoals blijkt uit het proces-verbaal van de terechtzitting 7 maart 2013 van dat gerecht, alle partijen op de hoogte werden gebracht van die omstandigheid die de verwijzing van de zaak naar de rol heeft verantwoord.

Krachtens artikel 138bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek treedt het openbaar ministerie, in burgerlijke zaken, ambtshalve op telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt.

De door de verzoeker omschreven toestand is kan de openbare orde aantasten.

De procureur des Konings, die op de zittingsbladen of de processen-verbaal van terechtzitting van de vredegerechten van zijn arrondissement de in artikel 788 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde controle uitoefent, is bevoegd om de onttrekking van een zaak aan een vrederechter van dat arrondissement te vorderen.

Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Beveelt dat van dit arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken, die dienen te worden neergelegd op de griffie van het vredegerecht van het eerst kanton Hoei, mededeling wordt gedaan aan de vrederechter van dat kanton, opdat hij vóór 13 juni 2013, de bij artikel 656, derde lid, 1°, a), van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring op de uitgifte van het arrest stelt;

Beveelt dat van dezelfde stukken, volgens dezelfde wijze, mededeling wordt gedaan aan de niet-verzoekende partijen die hun conclusie vóór 20 juni 2013 dienen neer te leggen;

Bepaalt de dag van verschijning van de partijen op de terechtzitting van 27 juni 2013, waar voorzitter Christian Storck verslag zal uitbrengen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voor-zitter Christian Storck, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Michel Lemal en Marie-Claire Ernotte, en in openbare terechtzitting van 30 mei 2013 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Eric Dirix en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,