Hof van Cassatie - Arrest van 30 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
30-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131030-5
Rolnummer :
P.13.0712.F

Samenvatting

Artikel 155, §1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, bepaalt dat de gemachtigd ambtenaar voor de correctionele rechtbank één van de in paragraaf 2 bedoelde wijzen van herstel vordert; aangezien zijn vordering wordt ingesteld door de vrijwillige tussenkomst van de gemachtigd ambtenaar, moet ze met redenen zijn omkleed, die de feitenrechter kan beoordelen op grond van de conclusie die de tussenkomende partij op de rechtszitting heeft neergelegd.

Arrest

Nr. P.13.0712.F

1. A. C.,

2. M. F.,

Mrs. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

1. GOLF CLUB DES FAGNES vzw,

2. GOLF CLUB DES FAGNES, samenwerkende vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

10. GEMACHTIGD AMBTENAAR VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL RUIMTELIJKE ORDENING.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 12 maart 2013.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Op de rechtszitting van 2 oktober 2013 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconclu-deerd.

Meester Michèle Grégoire heeft op 23 oktober 2013 een nota in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die de uit-voering van werkzaamheden of van verbouwingswerken beveelt

Eerste middel

Het arrest stelt niet vast dat de herstelmaatregel door de gemachtigd ambtenaar werd gekozen in het kader van een vergelijk tussen hem en de beklaagden.

Artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, bepaalt dat de gemachtigd ambtenaar voor de correctio-nele rechtbank één van de in paragraaf 2 bedoelde wijzen van herstel vordert.

De door hem geformuleerde vordering die wordt ingesteld door de vrijwillige tus-senkomst van de gemachtigd ambtenaar, moet omkleed zijn met redenen die de feitenrechter kan beoordelen op grond van de conclusie die de tussenkomende partij op de rechtszitting heeft neergelegd.

De eisers hebben tijdig de feitelijke en juridische redenen kunnen vatten waarop de keuze van de gemachtigd ambtenaar steunt, vermits zijn conclusie aan een te-gensprekelijk debat werd onderworpen.

Door de wettigheid van de herstelvordering te onderzoeken in het licht van de tot staving ervan overgelegde conclusie, schenden de appelrechters bijgevolg noch de artikelen 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen, noch artikel 159 Grondwet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen, in zoverre ze gericht zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van A. C. en M. F.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 30 oktober 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Luc Van hoogen-bemt en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,