Hof van Cassatie - Arrest van 30 oktober 2013 (België)

Publicatie datum :
30-10-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131030-6
Rolnummer :
P.13.0952.F

Samenvatting

Krachtens artikel 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering vermeldt ieder veroordelend vonnis de straf die de schuldig verklaarde persoon is opgelegd; die bepaling verbiedt de appelrechter niet om de straf alleen te vermelden door bevestiging van het beroepen vonnis, wanneer dat vonnis integraal deel uitmaakt van zijn beslissing (1). (1) Zie Cass. 12 dec. 2012, AR P.12.1301.F, AC 2012, nr. 686.

Arrest

Nr. P.13.0952.F

E. D.,

Mrs. Christophe Redko en Joseph Redko, advocaten bij de balie te Bergen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Bergen van 9 april 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Krachtens artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, moet ieder veroor-delend vonnis de straf vermelden die de schuldig verklaarde persoon is opgelegd.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, verbiedt die bepaling de appelrechter niet om de straf te vermelden door alleen maar het beroepen vonnis te bevestigen, wanneer dat, zoals te dezen, integraal deel uitmaakt van zijn beslissing.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 30 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Frédéric Close, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,