Hof van Cassatie - Arrest van 31 january 2014 (België)

Publicatie datum :
31-01-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140131-1
Rolnummer :
C.13.0639.F

Samenvatting

Zodra de griffie van het gerecht waarvan de onttrekking van de zaak wordt gevorderd, wordt bericht dat een verzoekschrift tot onttrekking is ingediend voor het Hof, kan er geen uitspraak meer worden gedaan in de zaak die het voorwerp uitmaakt van het verzoekschrift tot onttrekking.

Arrest

Nr. C.13.0639.F

E. L.,

Mr. Etienne Grégoire, advocaat bij de balie te Luik,

verzoeker tot onttrekking van de zaak aan de vrederechter van het kanton Fléron, welke op de algemene rol van dat gerecht is ingeschreven onder de nummers 11A314 en 11A1056, tegen

D. L.,

Mr. Philippe Levy, advocaat bij de balie te Luik.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een akte ondertekend en met redenen omkleed door mr. Etienne Grégoire, ad-vocaat bij de balie te Luik, en ontvangen op de griffie van het Hof op 30 decem-ber 2013, vordert de verzoeker dat de zaak, die op de rol van het vredegerecht van het kanton Fléron is ingeschreven onder de nummers 11A314 en 11A1056, zou worden onttrokken aan de vrederechter van dat gerecht, omdat hij gedurende meer dan zes maanden heeft verzuimd de zaak, die hij in beraad heeft genomen, te berechten.

De niet-verzoekende partij heeft haar opmerkingen ingediend ter griffie van het Hof bij brief van 29 januari 2014.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Luidens artikel 654 van het Gerechtelijk Wetboek heeft de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter schorsende kracht. De griffier van het Hof bericht binnen vierentwintig uren aan de griffier van de rechter tegenover wie ont-trekking wordt gevorderd, dat het verzoekschrift is ingediend. Het dossier van de rechtspleging wordt ten spoedigste toegezonden aan de griffie van het Hof van Cassatie.

Zodra de griffie van het gerecht waarvan de onttrekking van de zaak wordt gevor-derd, wordt bericht dat een verzoekschrift tot onttrekking is ingediend voor het Hof, kan er bijgevolg geen uitspraak meer worden gedaan in de zaak die het voorwerp uitmaakt van het verzoekschrift tot onttrekking.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt wat volgt :

- de griffie van het Hof van Cassatie heeft de griffie van het vredegerecht te Flé-ron per faxbericht van 30 december 2013, om 17.22 uur, bericht dat er diezelf-de dag een verzoek tot onttrekking was ingediend in de zaak met de rolnum-mers 11A314 en 11A1056 ;

- de griffie van het vredegerecht te Fléron heeft dat faxbericht voorzien van een stempel met de datum van 31 december 2013;

- de vrederechter heeft in die zaak uitspraak gedaan bij vonnis van 31 december 2013.

2. Het Hof, dat kennisneemt van een verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimd heeft een zaak te be-rechten die hij in beraad heeft genomen, houdt bij zijn uitspraak rekening met het belang van een goede rechtsbedeling.

Bij zijn uitspraak over de vraag of de zaak al dan niet aan de rechter moet worden onttrokken, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen.

3. Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat, in de zaak, de rechter ver-schillende daden heeft gesteld, waaronder een onderzoek ter plaatse met bijstand van een deskundige; dat het geschil behoorlijk ingewikkeld is met verschillende hoofd- en tegenvorderingen; dat het vonnis van 31 december 2013 omstandig ge-motiveerd is.

Een maatregel tot onttrekking van de zaak zou in dit geval strijdig zijn met een goede rechtsbedeling.

4. Aangezien de nietigverklaring van de handelingen van de rechter tegen wie de onttrekking van de zaak wordt gevorderd, krachtens artikel 658, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen kan worden uitgesproken bij onttrekking van de zaak aan die rechter, bestaat er geen grond tot nietigverklaring van het vonnis van 31 december 2013.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het verzoek tot onttrekking van de zaak.

Laat de kosten ten laste van de verzoeker.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afde-lingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Martine Regout, Gustave Steffens, Mireille Delange en Sabine Geubel, en in openbare terechtzitting van 31 januari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Beatrijs Deconinck en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,