Hof van Cassatie - Arrest van 31 oktober 2011 (België)

Publicatie datum :
31-10-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111031-1
Rolnummer :
C.10.0743.N

Samenvatting

Uit artikel 136, §2, vierde lid ZIV-wet volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, de bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft verleend, in de rechten van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties, tot beloop van het bedrag dat de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar in gemeen recht verschuldigd is ter vergoeding van die schade (1). (1) Zie Cass. 16 november 2009, AR C.09.0256.N, AC 2009, nr.667, met conclusie advocaat – generaal Mortier

Arrest

Nr. C.10.0743.N

LANDSBOND VAN NEUTRALE ZIEKENFONDSEN, met zetel te 1060 Brussel, Charleroisesteenweg 145,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 9 maart 2010.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 7 juli 2011 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet, treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden geheel of gedeeltelijk vergoeden.

2. Uit die bepaling volgt dat de verzekeringsinstelling die aan het slachtoffer van schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, de bij de verplichte verzekering bepaalde prestaties heeft verleend, in de rechten van het slachtoffer treedt voor het geheel van de door haar verleende prestaties, tot beloop van het bedrag dat de aansprakelijke derde of zijn verzekeraar in gemeen recht verschuldigd is ter vergoeding van die schade.

3. De appelrechters oordelen dat:

- het slachtoffer Ros naar gemeen recht gerechtigd was op een vergoeding van 59,79 euro per dag ingevolge haar arbeidsongeschiktheid;

- de eiser aan Ros vergoedingen uitbetaalde ten belope van 60 pct. van dit bedrag bij gebrek aan inlichtingen vanwege Ros;

- de vergoeding toekomende aan de eiser berekend dient te worden door de degressieve percentages van de arbeidsongeschiktheden vastgesteld naar gemeen recht toe te passen op hetgeen hij effectief aan Ros heeft uitbetaald.

4. Door de aan de eiser toekomende vergoeding voor zijn uitgaven ingevolge arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer op deze gronden te herleiden, schenden de appelrechters de aangevoerde wetsbepaling.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering van de verweerster voor haar uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer en over de kosten.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 31 oktober 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Johan Pafenols.