Hof van Cassatie - Arrest van 31 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
31-10-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121031-2
Rolnummer :
P.12.0862.F

Samenvatting

Een veroordeling met uitstel is onwettig wanneer de beslissing de duur van het uitstel niet preciseert (1). (1) Zie Cass. 16 feb. 2005, AR P.04.1658.F, AC 2005, nr. 96.

Arrest

Nr. P.12.0862.F

J. W.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Namen van 17 april 2012.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FEITEN

Bij vonnis van 15 november 2011 heeft de correctionele rechtbank te Namen de eiser, wegens onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een ver-keersongeval dat aan zijn persoonlijk toedoen te wijten is, veroordeeld tot een ge-vangenisstraf van drie maanden met drie jaar uitstel, tot een geldboete van vijf-honderd euro zonder uitstel, en tot een verval van het recht tot het besturen van een motorrijtuig voor een duur van twaalf maanden, waarvan de helft met uitstel, wat neerkomt op zes maanden.

Op 16 februari 2012 heeft de procureur des Konings de eiser een dagvaarding doen betekenen om voor de rechtbank te verschijnen ter verbetering van het voormelde vonnis, in zoverre het nalaat de duur te bepalen van het gedeeltelijke uitstel dat voor het verval is toegekend.

De rechtbank, die verklaart uitspraak te doen in hoger beroep en met eenparigheid van stemmen, zegt dat zij het vonnis van 15 november 2011 verbetert met de vermelding dat voor de helft van het verval dat de eiser is opgelegd, drie jaar uit-stel wordt verleend, wat neerkomt op zes maanden.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 794 Gerechtelijk Wetboek

Krachtens artikel 794 Gerechtelijk Wetboek heeft de rechter het recht de ver-schrijvingen te verbeteren die in zijn eerdere beslissing voorkomen, zonder dat hij evenwel datgene wat werkelijk werd beslist mag wijzigen of aanvullen of daaraan een bepaling mag toevoegen die vereist is voor de wettigheid van datgene wat werd beslist.

Een veroordeling met uitstel is onwettig wanneer de beslissing de duur van het uitstel niet preciseert.

Aangezien die onwettigheid tot vernietiging kan leiden, is zij geen verschrijving die door de feitenrechter kan worden verbeterd.

De correctionele rechtbank, die de duur van het toegekende uitstel vaststelt met toepassing van artikel 41 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, en artikel 8, § 1, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uit-stel en de probatie, voegt aan haar eerder vonnis een beslissing toe die er niet in voorkwam en schendt aldus de in het middel bedoelde wetsbepaling.

Aangezien het in de vordering tot verbetering aangeklaagde verzuim niet verbe-terd kan worden in het kader van de daartoe gebruikte procedure, wordt er vernie-tigd zonder verwijzing.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 31 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Ko-synsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,