Hof van Cassatie - Arrest van 4 april 2012 (België)

Publicatie datum :
04-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120404-1
Rolnummer :
P.11.1869.F

Samenvatting

Een vergissing bij de aanhaling van de tekst van de op de ademtest toepasselijke norm ontneemt de ademanalyse haar wettelijke bewijswaarde niet, zo blijkt dat de vormvereisten werden nageleefd die de intrinsieke waarde van het bewijs waarborgen en die bepaald zijn in het koninklijk besluit dat op het ogenblik van de feiten van kracht is (1). (1) Het Hof heeft bovendien diezelfde dag nog twee andere arresten in dezelfde zin gewezen.

Arrest

Nr. P.11.1869.F

A. C.,

Mrs. Christophe en Joseph Redko, advocaten bij de balie te Bergen,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Bergen van 4 oktober 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

De eiser voert aan dat de regelmatigheid van het bewijs van de hem tenlastegeleg-de alcoholintoxicatie niet kan worden nagegaan omdat het proces-verbaal aan-toont dat de bij een opgeheven koninklijk besluit voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd zonder dat het melding maakt van de verordenende tekst waardoor het is vervangen, te dezen het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.

Een vergissing bij de aanhaling van de tekst van de toepasselijke norm ontneemt de ademanalyse evenwel haar wettelijke bewijswaarde niet, zo blijkt dat de vorm-vereisten werden nageleefd die de intrinsieke waarde van het bewijs waarborgen en die bepaald zijn in het koninklijk besluit dat op het ogenblik van de feiten van kracht is, wat het vonnis effectief vaststelt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

De eiser herhaalt voor het Hof het verweermiddel volgens hetwelk het toestel dat voor het meten van het gehalte van de alcoholintoxicatie is gebruikt, eerst na de datum van de overtreding was goedgekeurd, op het ogenblik dat het Belgisch Staatsblad de lijst van de goedgekeurde modellen heeft bekendgemaakt.

Het vonnis stelt vast dat de door de verbalisant ondertekende outprint van de ademanalyse alsook het door het openbaar ministerie voorgelegde ijkingsattest, een goedkeuringsnummer vermelden dat geldig is tot 9 augustus 2008, terwijl de overtreding op 3 augustus 2008 is gepleegd.

Ofschoon artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 de verplichting oplegt om de lijst van de toestellen waarvan het model is goedgekeurd, bekend te maken in het Belgisch Staatsblad, stelt het de wettelijke bewijswaarde van de vaststellingen met toestellen die de voorgeschreven goedkeuring hebben verkregen niet afhankelijk van die bekendmaking.

De appelrechters die op die gronden het in het middel opgenomen verweermiddel afwijzen, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

Het vonnis geeft van de afdruk van de analyse waarnaar het verwijst, geen inter-pretatie die niet verenigbaar is met de op het ticket vermelde gegevens, aangezien dat stuk, dat in het beroepen vonnis wordt overgenomen, slechts éénmaal het zin-netje "goede werking gecontroleerd" vermeldt, wat de bestreden beslissing vast-stelt.

In strijd met wat de eiser aanvoert moet dit niet tweemaal worden herhaald op straffe van vervallenverklaring van de wettelijke bewijswaarde van het onderzoek.

Het vonnis zegt dat die vermelding onder het resultaat van de ademanalyse te vin-den is, wat aan de reglementaire eis voldoet.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare rechtszitting van 4 april 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,