Hof van Cassatie - Arrest van 4 april 2012 (België)

Publicatie datum :
04-04-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120404-3
Rolnummer :
P.12.0128.F

Samenvatting

De regel dat ten hoogste twee derde van de gezworenen van hetzelfde geslacht mag zijn, heeft alleen tot doel de beoogde verhouding te waarborgen op het ogenblik van de samenstelling van de jury; hij is niet toepasselijk op de aanwijzing van de plaatsvervangende gezworenen, noch op de vervanging van een werkende gezworene door een plaatsvervangende gezworene (1). (1) Gedr.st., Kamer, nr. 52.2127/008, 29 okt. 2009, p. 83; A. MASSET en D. VANDERMEERSCH, “La loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d’assises: première lecture critique”, J.T., 2010, p. 227; H. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6de uitg., Die Keure, 2010, p. 1165.

Arrest

Nr. P.12.0128.F

I - II - III - IV

A. K.,

Mr. Cédric Lefebvre, advocaat bij de balie te Brussel,

V - VI - VIII

A. E. H.,

cassatieberoepen sub IV en VII tegen

S. S.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen van A. K. zijn gericht tegen het arrest van 16 april 2010 van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, en tegen de ar-resten van het hof van assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad van 8, 10 en 11 oktober 2011. De cassatieberoepen van A. E. H. zijn gericht tegen de drie voormelde arresten van hetzelfde hof van assisen.

A. K. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van A. K. tegen het arrest van de kamer van inbeschuldi-gingstelling van het hof van beroep te Brussel van 16 april 2010 dat

1. de eiser naar het hof van assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad verwijst

Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van assisen, dat samen met het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest is ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop dat arrest is uit-gesproken, draagt het Hof noch de toetsing op van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de artikelen 252 en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nietigheden.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

2. de beschikking tot gevangenneming en de onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan bevestigt

Wegens de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep tegen de ver-oordelende beslissing, krijgt deze kracht van gewijsde, zodat het cassatieberoep tegen de gevangenneming geen bestaansreden meer heeft.

B. De cassatieberoepen van A. K. tegen het redengevend en veroordelend ar-rest van het hof van assisen van respectievelijk 8 en 10 oktober 2011

Middel

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 289, § 3, Wetboek van Strafvor-dering en de miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, voert aan dat de eiser werd berecht door een jury die op onregelmatige wijze was samengesteld, aangezien die jury, nadat tijdens de zitting werkende leden door plaatsvervangende gezworenen waren vervangen, nog maar één vierde vrouwen telde op het ogenblik van het sluiten van het debat.

De voormelde wetsbepaling luidt als volgt: "De jury is rechtsgeldig samengesteld zodra twaalf gezworenen zijn aangewezen. Op het ogenblik waarop de jury wordt samengesteld, is ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde geslacht. Ver-volgens loot de voorzitter van het hof van assisen het aantal plaatsvervangende gezworenen uit, ter uitvoering van artikel 124 Gerechtelijk Wetboek".

Zowel uit de parlementaire voorbereiding als uit de wettekst blijkt dat die bepa-ling tot doel heeft de bedoelde verhouding te waarborgen op het ogenblik waarop de jury wordt samengesteld. De regel van ten hoogste twee derde is bijgevolg niet toepasselijk op de aanwijzing van de plaatsvervangende gezworenen, noch op de vervanging van een werkende gezworene door een plaatsvervangende gezworene.

In zoverre faalt het middel naar recht.

Voor het overige wordt de miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, als gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, volledig afgeleid uit de te-vergeefs aangevoerde schending van het bovenaangehaalde artikel 289, § 3.

Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

C. Cassatieberoepen van A. E. H. tegen het motiverend en veroordelend arrest van het hof van assisen van respectievelijk 8 en 10 oktober 2011

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.

D. Cassatieberoepen van A. K. en A. E. H. tegen het arrest dat het hof van assi-sen op 11 oktober 2011 heeft gewezen op de burgerlijke rechtsvordering die de verweerster tegen hen heeft ingesteld

De eisers voeren geen bijzonder middel aan.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare rechtszitting van 4 april 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,