Hof van Cassatie - Arrest van 4 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
04-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120604-4
Rolnummer :
C.10.0672.N

Samenvatting

Opdat een vordering op artikel 544 B.W. kan gesteund worden is nodig dat de partijen een recht hebben dat slaat op een naburig erf, dit is een erf dat onderscheiden is van een ander erf. Het is daarbij niet nodig dat het recht van degenen die geen eigenaar zijn, maar slechts over een zakelijk of persoonlijk recht op een eigendom beschikken, slaat op een verschillende eigendom, maar als eiser en verweerder beschikken over een zakelijk of persoonlijk recht op dezelfde eigendom is het nodig dat het recht van de ene betrekking heeft op een deel van de eigendom dat is onderscheiden van het deel van de eigendom waarop het recht van de andere betrekking heeft, zodat ze elk beschikken over een afzonderlijk erf (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.10.0672.N

1. C.A.,

2. F.E.,

3. C.K.,

4. DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERINGEN nv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1096 BA Amsterdam (Nederland), Spakler-weg 4,

5. M.F.,

6. UNIGRANT nv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 7900 RP Hoogveen (Nederland), Schutstraat 120, PB 50000,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

1. D.D.,

2. K.D.,

3. R.D.,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerders woon-plaats kiezen,

4. AG INSURANCE nv, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53,

verweerster, partij opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 20 januari 2010.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 10 april 2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 3 april 2012 verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De vordering wegens burenhinder gesteund op artikel 544 Burgerlijk Wet-boek veronderstelt dat het evenwicht tussen de rechten van naburige eigenaars is verbroken.

Deze vordering kan ook worden uitgeoefend door degenen die beschikken over een zakelijk of een persoonlijk recht op een eigendom dat hen door de eigenaar is verleend.

2. Opdat een vordering op dit artikel kan worden gesteund is nodig dat de par-tijen een recht hebben dat slaat op een naburig erf, dat wil zeggen een erf dat on-derscheiden is van een ander erf.

Het is daarbij niet nodig dat het recht van degenen die geen eigenaar zijn, maar slechts over een zakelijk of persoonlijk recht op een eigendom beschikken, slaat op een verschillende eigendom.

Als de eiser en de verweerder beschikken over een zakelijk of persoonlijk recht op dezelfde eigendom, is het nodig dat het recht van de ene betrekking heeft op een deel van de eigendom dat is onderscheiden van het deel van de eigendom waarop het recht van de andere betrekking heeft, zodat zij elk beschikken over een afzon-derlijk erf.

3. De appelrechters die vaststellen dat zowel de rechtsvoorganger van de ver-weerders 1, 2 en 3 als de eigenaren van de beschadigde vaartuigen beschikten over een persoonlijk gebruiksrecht dat zij van de eigenaar van de loods hadden gekre-gen voor de winterberging van hun vaartuig en oordelen dat dit niet volstaat om te besluiten tot nabuurschap omdat de gebruiksrechten betrekking hebben op "een en hetzelfde erf, met name de loods van de Koninklijke Antwerpse Water-sportvereniging", en op die gronden de vordering van de eiseres wegens buren-hinder ongegrond verklaren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eisers op 745,91 euro en voor de verweerders op 175,27 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 4 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Johan Pafenols.