Hof van Cassatie - Arrest van 4 mei 2011 (België)

Publicatie datum :
04-05-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110504-1
Rolnummer :
P.11.0827.F

Samenvatting

De gegevens eigen aan de persoonlijkheid, die de handhaving van de voorlopige hechtenis kunnen verantwoorden, mogen uit alle bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakte feiten worden afgeleid en, met name, uit misdrijven die de verdachte kunnen ten laste worden gelegd maar waarvoor hij niet in verdenking was gesteld; het onderzoeksgerecht moet geen aanwijzingen vaststellen van schuld aan de misdrijven die niet in het bevel tot aanhouding zijn bedoeld, vooraleer daar gegevens eigen aan de persoonlijkheid te kunnen uit afleiden die de handhaving van de hechtenis kunnen verantwoorden.

Arrest

Nr. P.11.0827.N

H. M.,

Mr. Joël-Pierre Bayer, advocaat bij de balie te Namen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 april 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

(...)

Tweede en derde onderdeel

De gegevens eigen aan de persoonlijkheid, die de handhaving van de voorlopige hechtenis kunnen verantwoorden, mogen uit alle bij de onderzoeksrechter aanhangig gemaakte feiten worden afgeleid en, met name, uit misdrijven die de verdachte kunnen ten laste worden gelegd maar waarvoor hij niet in verdenking was gesteld.

Het onderzoeksgerecht moet geen aanwijzingen vaststellen van schuld aan misdrijven die niet in het bevel tot aanhouding zijn bedoeld, vooraleer daar gegevens eigen aan de persoonlijkheid te kunnen uit afleiden die de handhaving van de hechtenis kunnen verantwoorden.

De onderdelen falen naar recht.

(...)

Ambtshalve onderzoek

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 4 mei 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jean Marie Genicot, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,