Hof van Cassatie - Arrest van 4 september 2012 (België)

Publicatie datum :
04-09-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120904-5
Rolnummer :
P.11.1893.N

Samenvatting

De territoriale bevoegdheid van de correctionele rechtbank wordt in de regel bepaald door ofwel de plaats van het misdrijf, ofwel de verblijfplaats van de beklaagde op het ogenblik waarop de strafvordering op gang wordt gebracht, ofwel de plaats waar de beklaagde kan worden aangetroffen; de plaats waarnaar de beklaagde zich, na een oproeping door de politie, begeeft om er te worden verhoord, is geen plaats waar de beklaagde kan worden gevonden in de zin van artikel 23, eerste lid, Wetboek van Strafvordering (1). (1) Cass. 6 jan. 2010, AR P.09.1441.F, AC 2010, nr. 6.

Arrest

Nr. P.11.1893.N

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE,

verzoeker tot regeling van rechtsgebied,

in de zaak van

1. O S J A H,

beklaagde,

2. E B,

burgerlijke partij.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De verzoeker vraagt regeling van rechtsgebied ingevolge:

- de beschikking van de raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 12 januari 2011 die O H verwijst naar de correctionele rechtbank wegens de telastlegging A (diefstal te Ichtegem op 10 augustus 2008);

- het vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge van 8 juli 2011.

De eiser zet in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, de redenen van het verzoek uiteen.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De beschikking van 12 januari 2011 van de raadkamer te Brugge verwijst O H naar de correctionele rechtbank wegens de in het verzoekschrift vermelde rede-nen.

De correctionele rechtbank te Brugge verklaart zich bij vonnis van 8 juli 2011 ter-ritoriaal onbevoegd om van de telastlegging A kennis te nemen.

2. Tegen de beschikking van de raadkamer die de rechtspleging regelt, staat vooralsnog geen rechtsmiddel meer open en het vonnis van de correctionele rechtbank heeft kracht van gewijsde.

Hun onderlinge tegenstrijdigheid doet een conflict van rechtsmacht ontstaan dat de rechtsgang belemmert.

3. De territoriale bevoegdheid van de correctionele rechtbank wordt in de regel bepaald door ofwel de plaats van het misdrijf, ofwel de verblijfplaats van de be-klaagde op het ogenblik waarop de strafvordering op gang wordt gebracht, ofwel de plaats waar de beklaagde kan worden aangetroffen.

De plaats waarnaar de beklaagde zich, na een oproeping door de politie, begeeft om er te worden verhoord, is geen plaats waar de beklaagde kan worden gevonden in de zin van artikel 23, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.

4. De procedure lijkt uit te wijzen dat:

- het feit zou zijn gepleegd te Diksmuide (Leke), dit is het gerechtelijk arrondis-sement Veurne;

- de beklaagde op het ogenblik van het instellen van de strafvordering zijn ver-blijfplaats had te Diksmuide (Leke), Lekedorpstraat, 45, dit is het gerechtelijk arrondissement Veurne;

- de beklaagde tussen het plegen van het feit A en het instellen van de strafvor-dering niet werd gevonden in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge was territoriaal onbe-voegd om O H te verwijzen naar de correctionele rechtbank aldaar.

Er bestaat grond tot regeling van rechtsgebied.

Dictum

Het Hof,

Regelt het rechtsgebied.

Vernietigt de beschikking van 12 januari 2011 van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge in zoverre die O H voor de telastlegging A verwijst naar de correctionele rechtbank te Brugge.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechtszitting van 4 september 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Patrick Duinslaeger, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.