Hof van Cassatie - Arrest van 5 january 2012 (België)

Publicatie datum :
05-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120105-5
Rolnummer :
C.11.0125.N

Samenvatting

Het verschaffen van onjuiste inlichtingen maakt in beginsel een fout uit indien diegene die de inlichtingen heeft gevraagd, gerechtigd was, gelet op de bijzondere hoedanigheid van de informatieverstrekker, erop te vertrouwen dat de verschafte informatie juist is (1); overmacht is ter zake van deze aansprakelijkheid geen bevrijdingsgrond indien de aangevoerde omstandigheden binnen de risicosfeer van de informatieverstrekker vallen. (1) Zie Cass. 4 nov. 1982, AR nrs. 6605 en 6606, AC, 1982-1983, nr. 154 (overheidsaansprakelijkheid wegens onjuiste informatie).

Arrest

Nr. C.11.0125.N

ALL CAR RENT nv, met zetel te 2170 Merksem, Frans de l'Arbrelaan 61,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Spa., vennootschap naar Italiaans recht, met zetel te 53100 Siena (Italië), Piazza Salimbeni 3, die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder Guy Hemelaer, met kantoor te 2000 Antwerpen, Oudaan 15,

verweerster,

2. BANCA MONTE PASCHI BELGIO nv, met zetel te 1000 Brussel, Jozef II-straat 24, die woonplaats heeft gekozen bij gerechtsdeurwaarder Guy

Hemelaer, met kantoor te 2000 Antwerpen, Oudaan 15,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 4 november 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het verschaffen van onjuiste inlichtingen maakt in beginsel een fout uit indien diegene die de inlichtingen heeft gevraagd, gerechtigd was, gelet op de bijzondere hoedanigheid van de informatieverschaffer, erop te vertrouwen dat de verschafte informatie juist is. Overmacht is ter zake van deze aansprakelijkheid geen bevrijdingsgrond indien de aangevoerde omstandigheden binnen de risico-sfeer van de informatieverschaffer vallen.

2. De appelrechters stellen vast dat:

- de eiseres als houder van 10 cheques argwaan had nopens de geldigheid van deze effecten;

- zij zowel rechtstreeks als via haar bankier informatie heeft gevraagd bij het Belgische filiaal (tweede verweerster) van een Italiaanse bank (eerste verweerster);

- bij dit verzoek melding werd gemaakt van een fax van het Napolitaanse filiaal waarop de cheques waren getrokken, maar waarvan de gegevens niet toelieten dit bankfiliaal te situeren;

- de tweede verweerster dit verzoek beantwoordde met het doorsturen van een fax gedateerd op 20 september 1999 afkomstig van het Napolitaanse filiaal waarop thans wel de naam en de handtekening van de kantoordirecteur voorkwamen en waarin werd bevestigd dat de cheques rechtsgeldig zijn;

- de eerste verweerster de diefstal van de cheques niet heeft meegedeeld aan haar Belgisch filiaal (tweede verweerster);

- de eerste verweerster de echtheid van de fax van 20 september 1999 ontkent.

3. De appelrechters oordelen dat "het verzoek van de bank (van de eiseres) aan de (tweede verweerster) niet tot een resultaatsverbintenis (leidde), voor zover dit verzoek al enige verbintenis deed ontstaan in hoofde van (de tweede verweerster)", de fax van 20 september 1999 "geen argwaan moest opwekken" en er "geen fout is bewezen in hoofde van (de eerste verweerster)" en evenmin van de tweede verweerster.

4. Door op grond van deze vaststellingen en redenen, de vordering van de eiseres af te wijzen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck en Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 5 januari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Johan Pafenols.