Hof van Cassatie - Arrest van 5 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
05-06-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130605-3

Rolnummer :
P.13.0313.F

Samenvatting

Artikel 505, eerste lid, 3°, van het Strafwetboek straft zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, omzetten of overdragen met de bedoeling de illegale herkomst van de onrechtmatige vermogensvoordelen te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden; de omzetting of overdracht van kapitaal van illegale herkomst, dat door de voormelde wetsbepalingen strafbaar wordt gesteld, houdt in dat het in omloop brengen ervan tot gevolg heeft dat de oorsprong ervan wordt verhuld; dergelijke inomloopbrenging is niet voltrokken wanneer een depositogever alleen maar bedragen stort op en afhaalt van zijn eigen rekening.

Arrest

Nr. P.13.0313.F

S. K.,

Mrs. Joël-Pierre Bayer, advocaat bij de balie te Namen, en Pablo Ruiz Iglesias, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 17 januari 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de eiser ver-oordeelt wegens de telastleggingen A en B

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het arrest wordt verweten het materieel bestanddeel niet vast te stellen van de in artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek bedoelde telastlegging van witwassen, waaraan de eiser schuldig is verklaard.

Die bepaling straft zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, omzetten of over-dragen met de bedoeling de illegale herkomst van de onrechtmatige vermogens-voordelen te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, te helpen ontkomen aan de rechtsgevol-gen van zijn daden.

De omzetting of overdracht van kapitalen van illegale herkomst, die door de voormelde wetsbepalingen strafbaar worden gesteld, houden in dat het in omloop brengen ervan tot gevolg heeft dat de oorsprong ervan wordt verhuld. Dergelijke inomloopbrenging is niet voltrokken wanneer een depositogever alleen maar be-dragen stort op en afhaalt van zijn eigen rekening.

Het arrest wijst erop dat de eiser, op zijn bankrekening, aanzienlijke bedragen van illegale herkomst heeft gestort en daarvan heeft opgenomen.

Louter op grond daarvan hebben de appelrechters de eiser niet naar recht schuldig kunnen verklaren aan het in het voormelde artikel 505, eerste lid, 3°, bedoelde misdrijf.

Het middel is gegrond.

Er is geen grond om het eerste en derde middel te onderzoeken, die niet tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het de eiser vrijspreekt.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiser in een vierde van de kosten en laat het overige gedeelte ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 5 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Alain Bloch en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,