Hof van Cassatie - Arrest van 5 maart 2010 (België)

Publicatie datum :
05-03-2010
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20100305-2
Rolnummer :
C.10.0071.F

Samenvatting

De onttrekking van de zaak aan de rechter kan op een van de in artikel 648 Ger. W. voorgeschreven gronden slechts door een partij of, in de bij wet bepaalde gevallen, door het O.M. worden gevorderd (1); de klager beschikt niet over de vereiste hoedanigheid om, op een van die gronden, een vordering tot onttrekking van de zaak aan de Raad van de Orde van geneesheren in te dienen. (1) Cass., 8 juli 2008, AR C.08.0280.F, A.C., 2008, nr. 421.

Arrest

Nr. C.10.0071.F

UNION DES OMNIPRATICIENS DE L'ARRONDISSEMENT DE DINANT, vzw,

Mr. Jean-Claude Cornet, advocaat bij de balie te Dinant.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een met redenen omklede en door Meester Jean-Claude Cornet, advocaat bij de balie te Dinant, ondertekende akte, die op 12 februari 2010 ter griffie van het Hof is neergelegd, vordert de verzoekster dat het dossier met de referentie CC/10 0083 aan de raad van de Orde van Geneesheren van de provincie Namen zou worden onttrokken.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

De onttrekking van de zaak aan de rechter op een van de in artikel 648 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde gronden kan slechts door een partij of, in de bij wet bepaalde gevallen, door het openbaar ministerie worden gevorderd.

Als klaagster beschikt de verzoekster niet over de vereiste hoedanigheid om een dergelijke vordering in te dienen.

Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de verzoekster in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu en Martine Regout, en in openbare terechtzitting van 5 maart 2010 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Robert Boes en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,