Hof van Cassatie - Arrest van 5 september 2013 (België)

Publicatie datum :
05-09-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130905-1
Rolnummer :
C.12.0259.N

Samenvatting

Wanneer ter zake van een vennootschap wordt geoordeeld dat een voorlopig bewindvoerder wordt aangesteld, teneinde in de plaats van de zaakvoerders het bestuur waar te nemen met opschorting van alle bevoegdheden van de zaakvoerders, moet deze vennootschap tegen die aanstelling van een bewindvoerder kunnen opkomen door de middelen bij de wet bepaald (1) (2). (1) Het O.M. concludeerde tot verwerping; het was van oordeel dat het middel niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang gezien de bestreden beslissing verantwoord is door de zelfstandige niet-bekritiseerde reden waarin het hoger beroep als ongegrond wordt afgewezen. (2) Zie Cass. 13 sept. 1991, AR 7015, AC 1991-92, nr. 22.

Arrest

Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.12.0259.N

CHINA INVEST bvba, met zetel te 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 89,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187, bus 302, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. L'ATELIER CONTEMPORAIN nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 102/7,

verweerster,

2. Joachim VANSPEYBROUCK, advocaat, in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van de bvba Zhu-Zhu, met kantoor te 8691 Beveren-aan-den IJser, Kallebeekweg 1,

verweerder,

3. Dirk BAILLEUL, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder over de bvba China Invest, met kantoor te 8620 Nieuwpoort, Astridlaan 19,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de ver-weerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 12 december 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

Ontvankelijkheid

1. De derde verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang gezien de beslissing verantwoord is door de zelfstandig niet-bekritiseerde reden van het arrest waarin het hoger beroep als ongegrond wordt afgewezen.

De appelrechter oordeelt dat de door de eiseres ontwikkelde argumentatie, die neerkomt op een nagenoeg letterlijke herneming van de inhoud van haar conclusie in de verzetsprocedure, waarin niet duidelijk wordt gemaakt waarom en in welke mate zij zich door de beroepen beslissing gegriefd acht, niet van aard is om enige afbreuk te doen aan de pertinente overwegingen van het beroepen vonnis.

2. Anders dan waarvan de grond van niet-ontvankelijkheid uitgaat, beslist de appelrechter tot de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep en draagt voormel-de reden deze beslissing niet.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden verworpen.

Gegrondheid

Tweede onderdeel

3. Krachtens artikel 20 Gerechtelijk Wetboek kan een vonnis alleen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Hieruit volgt dat ter zake van een vennootschap wordt geoordeeld dat een voorlo-pige bewindvoerder wordt aangesteld, teneinde "in de plaats van de zaakvoerders het bestuur waar te nemen met opschorting van alle bevoegdheden van de zaak-voerders", deze vennootschap tegen de aanstelling van een bewindvoerder moet kunnen opkomen door de middelen bij de wet bepaald.

4. Door te oordelen dat het hoger beroep van de eiseres niet toelaatbaar is om-dat zij "niet vertegenwoordigd was door haar op dat ogenblik bevoegd orgaan - namelijk de bij de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking van 23 juni 2010 aangestelde voorlopig bewindvoerder", verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de afdelingsvoorzitters Eric Stassijns en Albert Fettweis, en de raadsheren Beatrijs Deconinck en Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 5 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols B. Wylleman B. Deconinck

A. Fettweis E. Stassijns E. Dirix