Hof van Cassatie - Arrest van 6 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
06-06-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120606-1
Rolnummer :
P.12.0671.F

Samenvatting

Onder betekening van een verstekvonnis wordt verstaan: de afgifte, bij deurwaardersexploot of door één van de in artikel 645 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen, van een eensluidend en, bijgevolg, integraal afschrift van de betekende beslissing; de termijn om hoger beroep in te stellen gaat niet in met een betekening van alleen maar een uittreksel en niet van de volledige titel.

Arrest

Nr. P.12.0671.F

B. M. S.,

Mr. Jean-Didier Fraikin, advocaat bij de balie te Luik.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 20 maart 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede middel

Uit de stukken van de rechtspleging, te dezen het proces-verbaal dat het openbaar ministerie op de rechtszitting van het hof van beroep van 22 februari 2012 heeft neergelegd, blijkt dat de directeur van de gevangenis waar de eiser gevangen ge-houden wordt hem op 27 oktober 2011 "het uittreksel heeft betekend uit het tegen hem gewezen vonnis van de correctionele rechtbank te Luik van 4 oktober 2011 waarbij zijn onmiddellijke aanhouding bevolen is".

Het arrest leidt daaruit af dat het hoger beroep van de eiser van 17 november 2011, niet ontvankelijk is omdat het was ingesteld buiten de termijn van vijftien dagen na de bij artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven be-tekening.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen een verstekvonnis, gaat evenwel niet in zonder regelmatige betekening van de beslissing.

Onder betekening wordt verstaan : de afgifte, bij deurwaardersexploot of door één van de in artikel 645 Wetboek van Strafvordering bedoelde personen, van een eensluidend en, bijgevolg, integraal afschrift van de betekende beslissing.

Het arrest dat beslist dat de termijn om hoger beroep in te stellen ingaat vanaf de betekening van alleen maar een uittreksel en niet van de volledige titel, schendt naast de voormelde wetsbepaling de artikelen 32, 1°, Gerechtelijk Wetboek en 203, § 1, Wetboek van Strafvordering.

Het middel is gegrond.

Het eerste en derde middel die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre

Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 6 juni 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwe-zigheid van advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,