Hof van Cassatie - Arrest van 6 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
06-03-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120306-4
Rolnummer :
P.11.1273.N

Samenvatting

De beschikking van de raadkamer die de ontlasting van de onderzoeksrechter beveelt teneinde een zaak over te hevelen naar een ander arrondissement met het oog op een goede rechtsbedeling, is een louter administratieve ordemaatregel; zij regelt de rechtspleging niet en doet nog geen uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvordering zodat de burgerlijke partij geen belang heeft tegen dergelijke beslissing die haar niet schaadt, cassatieberoep in te stellen (1). (1) Zie Cass. 8 maart 1965, Pas. 1965, I, 702.

Arrest

Nr. P.11.1273.N

L. D. H.,

burgerlijke partij,

eiseres,

met als raadsman mr. Jill Van Eecke, advocaat bij de balie te Brussel,

tegen

1. N. E.,

beklaagde,

2. A. B.,

beklaagde,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 juni 2011.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De eiseres stelde zich op 21 september 2010 burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter te Brussel.

Het openbaar ministerie vorderde het ontslag van onderzoek omdat de feiten die het voorwerp van die klacht uitmaken, zich voornamelijk voordoen in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

Bij beschikking van 11 februari 2011 heeft de raadkamer te Brussel de onderzoeksrechter ontlast van het onderzoek nr. 122/2010 en het dossier overgemaakt aan het openbaar ministerie om te handelen als naar recht.

Het arrest verklaarde het hoger beroep van de eiseres tegen die beschikking onontvankelijk bij gebrek aan belang.

2. De beschikking die de ontlasting van de onderzoeksrechter beveelt teneinde een zaak over te hevelen naar een ander arrondissement met het oog op een goede rechtsbedeling, is een louter administratieve ordemaatregel. Zij regelt de rechtspleging niet en doet nog geen uitspraak over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de burgerlijke rechtsvordering. De eiseres heeft geen belang tegen dergelijke beslissing die haar niet schaadt, cassatieberoep in te stellen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Middelen

3. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Bepaalt de kosten op 66,53 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 6 maart 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.